|  ISSN: 2687-5314

Orjinal Araştırma Makalesi | Anadolu Türk Eğitim Dergisi 2022, Cil. 4(2) 6-18

Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Yeterlilik Algılarının İncelenmesi

Özkan KAYA Erkan ÖZEN Ertuğrul ÇİÇEK Mehmet OKUMUŞ Bünyamin YALÇIN Fikret FIRAT

ss. 6 - 18   |  Makale No: ated.2022.001

Yayın tarihi: Aralık 28, 2022  |   Okunma Sayısı: 75  |  İndirilme Sayısı: 203


Özet

Özet: Araştırmada sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi yeterlilik algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi yeterlilik algılarının düzeyi ile değerler eğitimi yeterlilik algılarının cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mesleki kıdem, değerler eğitimine ilişkin bir eğitim (Kurs, Seminer, Ders, Konferans vb.) alma durumu ve değerler eğitimine ilişkin bir makale, kitap vb. kaynak okuma durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermeme durumu incelenmiştir. İfade edilen durumların tespiti için araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya İli Yeşilyurt İlçesi’ndeki kamu ilkokullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrende bulunan öğretmenler arasından “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemi ile belirlenmiş olan 130 sınıf öğretmeni oluşturmaktır. Araştırmada verilerin toplanması için iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Birincisi sınıf öğretmenlerinin kişisel bilgilerini öğrenmek için “Kişisel Bilgi Formu”, ikincisi ise “Değer Eğitimi Yeterlilikleri Algılama Ölçeği” dir. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın iki alt problemi dikkate alınarak betimsel istatistiki yöntemlerden frekans, yüzde, aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri hesaplanarak analiz edilirken, üçüncü alt problemi için verilerin normalliği dikkate alınarak çıkarımsal istatistiki yöntemlerden Bağımsız Örneklemler t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile analiz eidlmiştir. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi yeterlilik algılarının cinsiyet, medeni durum ve değerler eğitimine ilişkin bir makale, kitap vb. kaynak okuma durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi yeterlilik algılarının eğitim durumu, mesleki kıdem ve değerler eğitimine ilişkin bir eğitim (kurs, seminer, ders, konferans vb.) alma durumu değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Değer, Değer Eğitimi, Yeterlilik.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
FIRAT, O.K.O.C.O.Y. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Yeterlilik Algılarının İncelenmesi . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 4(2), 6-18.

Harvard
FIRAT, O. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Yeterlilik Algılarının İncelenmesi . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 4(2), pp. 6-18.

Chicago 16th edition
FIRAT, Ozkan KAYA Erkan OZEN Ertugrul CICEK Mehmet OKUMUS Bunyamin YALCIN Fikret (2022). "Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Yeterlilik Algılarının İncelenmesi ". Anadolu Türk Eğitim Dergisi 4 (2):6-18.

Kaynakça

   Aydın, M. Z. ve Akyol Gürler, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

  Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2020). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.

  Ekşi, H ve Okudan, A. Y. (2011). Eğitim yöneticilerinin bakış açısı ile değerler eğitimi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(8), 178-190.

  Ekşi, H. (2003). Temel İnsanî Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 79-96.

  Halstead, J. M., & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202.

  Hökelekli, H. (2011). Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları.

  Kalaycı, Ş. (2017). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Dinamik Akademi Yayınları. Kirschenbaum, H. (1994). 100 ways to enhance values and morality in schools and youth settings. New Jersey: Allyn & Bacon, Old Tappan

  Montagu, A. (2000). Çocuklarınıza ahlaki değerleri nasıl kazandırabilirsiniz?. İstanbul: MEB Basımevi.

  Okudan, A.Y. (2010). Eğitim yöneticilerinin değerler eğitiminin önemi etkileri ve uygulamalar hakkındaki görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  Pekdoğan, S. ve Korkmaz, H. (2017). Okul öncesi eğitimine devam eden 5-6 yaş çocuklarına verilen değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(37), 59-72.

  Selvitopu, A., Bora, V. ve Taş, A. (2014). Orta öğretim öğrencilerine kazandırılması gereken değerlere ilişkin velilerin okuldan beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 979- 994.

  Suh, B. K. Ve Traiger, J. (1999). Teaching values through elemantory social studies and literatrue curricula. education. Education, 119(4), 723-727.

  Şahin, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değerler eğitimi öz-yeterliliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (6.edition). ABD: Pearson Education.

  Ulusoy, K. ve Dilmaç, B. (2012). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi. 

  Ulusoy, K. ve Tay, B. (2011). Sosyal bilgilerde değer eğitimi. (R.Turan, A.Murat Sünbül, H.Akdağ, Ed.), Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar-II içinde (59-73). Ankara: Pegem Akademi.

  Veugelers, W. (2000). Different ways of teaching values. University of Amsterdam, The Netherlans. Educational Review, 52(1), 37-46