|  ISSN: 2687-5314

Cilt 4 Sayı 2 (Aralık 2022)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Sınıf Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Yeterlilik Algılarının İncelenmesi

Özkan KAYA Erkan ÖZEN Ertuğrul ÇİÇEK Mehmet OKUMUŞ Bünyamin YALÇIN Fikret FIRAT

ss. 6 - 18

Özet

Özet: Araştırmada sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi yeterlilik algılarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi yeterlilik algılarının düzeyi ile değerler eğitimi yeterlilik algılarının cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mesleki kıdem, değerler eğitimine ilişkin bir eğitim (Kurs, Seminer, Ders, Konferans vb.) alma durumu ve değerler eğitimine ilişkin bir makale, kitap vb. kaynak okuma durumuna göre anlamlı farklılık gösterip göstermeme durumu incelenmiştir. İfade edilen durumların tespiti için araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya İli Yeşilyurt İlçesi’ndeki kamu ilkokullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrende bulunan öğretmenler arasından “Basit Seçkisiz Örnekleme” yöntemi ile belirlenmiş olan 130 sınıf öğretmeni oluşturmaktır. Araştırmada verilerin toplanması için iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Birincisi sınıf öğretmenlerinin kişisel bilgilerini öğrenmek için “Kişisel Bilgi Formu”, ikincisi ise “Değer Eğitimi Yeterlilikleri Algılama Ölçeği” dir. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın iki alt problemi dikkate alınarak betimsel istatistiki yöntemlerden frekans, yüzde, aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri hesaplanarak analiz edilirken, üçüncü alt problemi için verilerin normalliği dikkate alınarak çıkarımsal istatistiki yöntemlerden Bağımsız Örneklemler t-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile analiz eidlmiştir. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi yeterlilik algılarının cinsiyet, medeni durum ve değerler eğitimine ilişkin bir makale, kitap vb. kaynak okuma durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimi yeterlilik algılarının eğitim durumu, mesleki kıdem ve değerler eğitimine ilişkin bir eğitim (kurs, seminer, ders, konferans vb.) alma durumu değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Değer, Değer Eğitimi, Yeterlilik.

Derleme Makaleleri

Eğitimin McDonaldlaştırılması

Bülent Alagöz Adil Çeriz

ss. 19 - 34

Özet

Eğitim, McDonaldlaşma, denetim, okullar, rasyonelleştirme, sayısallaştırma 

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Topluluklarına İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Analizi

Mesut Delioğlu, Sedat Aslan, Celal Doğan, Pınar Avcıoğlu, Mustafa Asıl, Resul Çekim

ss. 35 - 56

Özet

Yapılan araştırmada öğretmenlerin mesleki öğrenme topluluklarına ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Hatay ilinde devlet okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrende yer alan öğretmenler arasından “Uygun Örnekleme” yöntemi ile erişilen 307 öğretmen oluşturmaktır. Araştırmada öğretmenlerin mesleki öğrenme topluluklarına ilişkin algılarını belirlemek için “Kişisel Bilgi Formu ve Mesleki Öğrenme Toplulukları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler SPSS 25. paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Veriler analiz edilirken betimsel istatistiki yöntemlerden aritmetik ortalama ve standart sapma değer hesaplamaları yapılmıştır. Ayrıca araştırmada bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin mesleki öğrenme topluluklarına ilişkin algılarının katılıyorum düzeyinde yani olumlu olduğu belirlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin mesleki öğrenme topluluklarına ilişkin algıları cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma süresi ve mesleki kıdem gibi kişisel özelliklere göre farklılaştığı belirlenmiştir. Bu durum öğretmenlerin mesleki öğrenme topluluklarına ilişkin algılarının kişisel özelliklere bağlı olduğunu gösterdiği söylenebilir. Başka bir ifade ile öğretmenlerin cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma süresi ve mesleki kıdem gibi kişisel özelliklerinin mesleki öğrenme topluluklarına konusunda öğretmenlerin algıları üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkardığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Mesleki öğrenme, Mesleki öğrenme toplulukları

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI VE İLGİLİ ALAN YAZININA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Abdulkadir Mıhçı, İsmet Hozatlıoğlu

ss. 57 - 71

Özet

Öğretmenlik günümüzde insanlığın varlığını sürdürmesi açısından önemli bir meslek olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan araştırmanın amacı ortaokullarda öğretmenlik yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin mesleki sorunlarının, Sosyal Bilgiler dersi açısından sorunlarının ve ilgili alan yazınına yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme soruları açık uçlu soru tekniği ile hazırlanmıştır. 5. 6. 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretmenlerinin mesleki sorunları ve bu sorunlara yönelik çeşitlendirdikleri öneriler araştırmanın problemine çözüm merkezi oluşturmuştur. Mesleki, ekonomik, ders öğretimi ve bunun gibi alanlardaki sorunlarına yönelik öğretmenler hazırlanan görüşme soruları ve akademik kariyerleri açısından görüşlerin irdelendiği sorular ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen öğretmen görüşlerinden kodlamalar ile içeriğin analiz edilmesi sonrası alt problemlere yönelik sonuçlar şu şekildedir: Sosyal Bilgiler öğretmenliğine verilen önemin yetersiz olması, Sosyal Bilgiler dersi öğretimi açısından ortak görüş ise ders içeriğinin yoğun ve ders süresinin yetersiz olduğu yönündedir. Sosyal Bilgiler dersi açısından sorunları ise hazırlanan öğretim programının yetersiz olduğu, ders süresinin kazanım aktarımında eksik kaldığı ve öğretmenin dersi planlaması yönünde bilgi eksiklikleri yaşadığı yönündedir. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin mesleki açıdan Covid-19 sürecinin öğretmenleri etkilediği görüşünü ve Sosyal Bilgiler dersi öğretimi açısından öğrencilerin ders konularını algılamada konu içeriğine ve sınıf durumuna bağlı değişiklikler ile sorunlar yaşandığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Öğretmen sorunları, Öğretmen görüşleri.