|  ISSN: 2687-5314

Cilt 2 Sayı 1 (Haziran 2020)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Vatandaşlık Eğitimi Bağlamında 1998, 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Genel Hedeflerinin Analizi 

Fadıl Şiraz, Erdal Bay

ss. 6 - 22

Özet

Bu çalıĢmada vatandaĢlık eğitimi bağlamında sosyal bilgiler öğretim programları genel hedeflerinin analizi yapılmıĢtır. Bu çalıĢma nitel araĢtırma yöntemi ile modellenmiĢ ve durum çalıĢması ile desenlenmiĢtir. Veri kaynakları 1998, 2005 ve 2018 sosyal bilgiler öğretim programlarıdır. Betimsel ve içerik analiz yöntemleri uygulanmıĢtır. 1998’den 2005’e kadar programda köklü değiĢiklikler yapılmasının yanı sıra 2005 programında bazı sorunsalların da mevcut olduğu anlaĢılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık Eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, Genel Hedefler.

Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık, Tek Başınalık Ve Benlik Saygısı İlişkisi

Oğuzhan Avan, Soner Çakmak

ss. 23 - 32

Özet

Bu araĢtırmada üniversitede öğrenim gören öğrencilerde yalnızlık ve tek baĢınalık tercihi düzeylerinin benlik saygısı ile iliĢkisi ve benlik saygısının yalnızlık ve tek baĢınalık tercihi düzeylerini yordayıcı etkisinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Çukurova Üniversitesinde öğrenim gören 271’i kadın 157’si erkek toplam 428 öğrenci oluĢturmaktadır. AraĢtırmada UCLA Yalnızlık Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Tek BaĢına Olmayı Tercih Etme Ölçeği ve kiĢisel bilgi formu kullanılmıĢtır. Veriler SPSS 20.0 paket programı ile analiz edilmiĢtir. Öğrencilerin yalnızlık ve tek baĢınalık tercihi düzeyleri arasında pozitif yönlü iliĢki olduğu (r = 0,325), benlik saygısı düzeyi ile yalnızlık (r = -0,488) ve tek baĢınalık tercihi (r = -0,215) düzeyi arasında ise negatif yönlü iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Yapılan regresyon analizlerinde öğrencilerin benlik saygısı düzeylerinin, yalnızlık düzeylerindeki değiĢimin % 23,6’lık ve tek baĢınalık tercihi düzeylerindeki değiĢimin % 4,4’lük kısmını açıkladığı belirlenmiĢtir. Tek baĢına olmayı tercih etme düzeyi ise yalnızlık düzeyindeki değiĢimin % 10,3’lük kısmını açıkladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yalnızlık, tek baĢınalık tercihi ve benlik saygısı düzeylerinin, üniversite öğrencilerinde cinsiyete, sınıf düzeyine ve barınma yerine göre farklılık oluĢturmadığı belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Yalnızlık, tek başına olmayı tercih etme, benlik saygısı, üniversite öğrencileri

Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Bölgelerde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Soru Sorma Stratejileri ve Karşılaştıkları Sorunlar

Nida Eminoğlu

ss. 40 - 51

Özet

 AraĢtırmanın amacı sosyo-ekonomik düzeyi düĢük bölgelerde görev yapan sınıf öğretmenlerinin soru sorma stratejilerini genel olarak incelemek ve sınıf öğretmenlerinin soru sorma stratejilerini kullanırken karĢılaĢtıkları sorunları ortaya koymaktır. AraĢtırmada nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. Bu amaçla Gaziantep ili ġahinbey ilçesinde zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan yedi sınıf öğretmeni ile odak grup görüĢmesi yapılmıĢtır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda sınıf öğretmenlerinin açık uçlu ve kapalı uçlu soruları tercih ettikleri, soruları daha çok dersin anlaĢılıp anlaĢılmadığını ve ön bilgileri ölçmek için kullandıkları, çoğunlukla hatırlama ve anlama düzeyinde soru sordukları bulgularına ulaĢılmıĢtır. Öğretmenler, soru sorarken karĢılaĢtıkları sorunların genellikle öğrencinin hazır bulunuĢluk düzeyinin düĢük olmasından kaynaklandığını belirtmiĢlerdir.

Anahtar Kelimeler: Soru sorma stratejileri, Sorun, Sınıf öğretmeni

Derleme Makaleleri

Özerklik Döneminde Nahçıvanda Eğitim ve Ortaöğretim Eğitiminin Gelişimi

Taleh Halilov

ss. 52 - 58

Özet

Makalede Nahçivan'da özeriklik döneminde eğitime ortaöğretim eğitiminin geliĢimi incelenmiĢtir. AraĢtırma sürecinde görülmüĢtür ki, özerklik döneminde Nahçivan'da eğitim diğer yönlerinde olduğu gibi yüksek ve ortaöğretimde seviyelerinde tüm yönleri ile hızla geliĢmiĢtir. Bu dönemde kabul edilen kararnamelerin uygulanması, kapsamlı eğitim, ilerleme, içerik yenileme, malzeme-teknik güçlendirme ve dünya standartlarına konularında Nahçivan'da eğitim sektöründe yeni bir baĢlangıcın temelini atmıĢtır. Özerklik döneminde Nahçivan'da yüksek ve ortaöğretimin geliĢmesi geniĢ kapsamlı ele alınmıĢ, geçmiĢin ilerici geleneklerinden faydalanılmıĢ, ona dayanarak geliĢtirilmiĢtir. Toplumun manevi ve kültürel ihtiyacına göre yeni pedagojik fikirlerin oluĢması, genel eğitim iĢletmelerinin ağının geniĢletilmesine imkan sağlamıĢtır. Bu dönemde Nahçivan'da yeni, ilerici pedagojik fikirlerin yayılması, eğitim ve terbiye tesislerinin kurulması, bölgede ulusal pedagojik fikri ve okul tecrübesini çağın talepleri seviyesine kaldırmakla Azerbaycan'da eğitimin geliĢminde müstesna rol oynamıĢtır. Nahçivan'da tüm eğitim sistemi yapısal-içerik ayarlarına göre yenilenmiĢ, dönemin talepleri seviyesi, iĢlevi ve kiĢisel geliĢim fırsatları artmıĢtır.

Anahtar Kelimeler: Özerklik, Nahçivan, eğitim, üniversite, kolej, okul, öğretmen

Orjinal Araştırma Makaleleri

2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Politikaların Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Ayşenur Boncuk

ss. 59 - 77

Özet

Bu çalıĢmanın amacı, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer alan, öğretmenlik mesleğine iliĢkin politikalara öğretmenlerin verdikleri önem düzeylerini ve bu politikaların gerçekleĢebileceğine olan inanç düzeylerini nedenleri ile ortaya koymaktır. Nicel yöntemlerden nedensel-karĢılaĢtırmalı desen ile yapılan çalıĢma, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 2018-2019 eğitimöğretim yılında yüksek lisansa devam eden 60 öğretmenin, küme örnekleme yöntemi ile belirlenmesi ile gerçekleĢmiĢtir. Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan “Öğretmenlerin Mesleki GeliĢimine Yönelik Politikalar”, “Öğretmen YetiĢtirmeye Yönelik Politikalar” ve “Öğretmenlik Mesleğinin ĠyileĢtirilmesi ve TeĢvikine Yönelik Politikalar” baĢlıkları altında bulunan maddelere öğretmenlerin verdikleri önem düzeyi ve bu maddelerin gerçekleĢebileceğine olan inanç düzeyleri arasındaki iliĢki korelasyon yöntemi ile analiz edilirken, bu görüĢlerde cinsiyet, mesleki kıdem ve branĢ değiĢkenlerinin de etkisi incelenmiĢtir. Sonuç olarak, öğretmenlerin 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer alan öğretmenlik mesleğine iliĢkin politikalara verdikleri önem düzeylerinde ve bu politikaların gerçekleĢebileceğine olan inanç düzeylerinde cinsiyet, mesleki kıdem ve branĢ değiĢkenlerinin bir etkisi olmadığı tespit edilmiĢtir. Yanı sıra, öğretmenlerin ilgili politikalara verdikleri önem düzeyi ile bu politikaların gerçekleĢebileceğine olan inanç düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuĢ, önem düzeylerinin yüksek ortalamaya, gerçekleĢebileceğine olan inanç düzeylerinin ise daha düĢük ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiĢ ve öğretmenlerin 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer alan öğretmenlik mesleğine iliĢkin politikaları önemli gördükleri ancak bu politikaların gerçekleĢeceğine, önemli gördükleri kadar, inanmadıkları yorumu yapılmıĢtır.

Anahtar Kelimeler: Öğretmenlerin mesleki gelişimi, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi