|  ISSN: 2687-5314

Cilt 1 Sayı 1 (Aralık 2019)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Aday Öğretmenlerin Okul Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması

Mevlüt Kara, Fatih Bozbayındır

ss. 0 - 0

Özet

Okulun hedeflere ulaşmasında en önemli unsur öğretmendir. Özellikle öğretmenlik mesleğine yeni başlayan aday öğretmenlerin okula yönelik tutumlarını etkilemesi bakımından okula ilişkin düşüncelerini ve yükledikleri anlamları ortaya koymak önem arz etmektedir. Bu araştırmada, aday öğretmenlerin okul kavramına ilişkin sahip oldukları düşüncelerin metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinin Nizip ilçesinde aday öğretmen yetiştirme sürecine tabi olan 39 aday öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda aday öğretmenler tarafından okul kavramı ile ilgili birbirinden farklı toplam 113 adet metafor üretilmiştir. Bu metaforlardan en yüksek frekansa sahip olanlar ev, fabrika, bahçe ve aile metaforlarıdır. Araştırmada, okul kavramına ilişkin elde edilen metaforlar sırasıyla; farklı yapıdaki unsurları barındıran bir bütün olarak okul, sevgi ve güven ortamı olarak okul, üretim yeri olarak okul, yaşamın bir parçası olarak okul ve bilgi ve kazanım yeri olarak okul kategorilerinde toplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aday öğretmen, Okul, Metafor.

Suç Ve Ceza Romanının Başkahramanı Raskolnikov’un İç Konuşmalarının Genç Okurun Sosyo-Psikolojik Durumuna Etkisinin Değerlendirilmesi

Ahmet Karacan

ss. 0 - 0

Özet

Bu çalışmada; Rus roman yazarı Fyodor Mihailoviç Dostoyevski’nin dünyaca ünlü romanı “Suç ve Ceza” nın başkahramanı; Petersburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Rodiyon Romanoviç Raskolnikov’un yaşlı ev sahibesi ve aynı zamanda tefecilik yapan Alyona İvanovna ve onun kız kardeşini öldürmesiyle işlediği cinayetin genç okurun sosyo-psikolojik durumu üzerine etkisi araştırılmaktadır. Nitel araştırma yöntemleri izlenilerek, örneklem grubunu oluşturan toplamda beş roman okuyucusuyla (üçü öğretmen, ikisi öğrenci) yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi göz önünde bulundurulursa özellikle Raskolnikov’un roman içindeki; cinayetin öncesi ve sonrasını kapsayan iç konuşmaları konusunda açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Araştırma sonunda örneklem grubunu oluşturan; üç öğretmen ve iki öğrencinin “Suç ve Ceza” romanının başkahramanı Raskolnikov’un genç okurun sosyo-psikolojik durumu üzerine olan etkisi hakkındaki görüşlerinin, bu etkinin büyük bir olasılıkla dikkate değer olduğu, ortak görünümde ise böyle bir etkinin, genç insanın çok yüzeysel iyi niyet hislerini harekete geçirmesinden; oldukça derin bir etkiyle genç okuru bir cinayet failliğine kadar sürükleyebileceği tehlikesine kadar etkili olabileceği ortaya çıkmıştır. Bu da Dostoyevski’nin tüm romanlarının benzer sonuçları olan insan sarkacının gidiş ve gelişleri hakkındaki önemli bir tespit noktasını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dostoyevski, Suç ve Ceza, Rodiyon Romanoviç Raskolnikov, Sosyo-Psikoloji, Genç okur.

Derleme Makaleleri

Yenilikçi Pedagojik Süreçte Psiklojik Engeller Ve Onların Yok Edilme Yolları

Könül Memmedova

ss. 0 - 0

Özet

Son yıllarda gerçekleştirilen yerli reformların sayesinde bilimsel ve teknolojik yenilikler de eğitim alanına hızla girmeye başlamıştır. Bununla birlikte açık veya gizli, aktif veya pasif, istemli veya istemsiz olmasına bakılmaksızın çeşitli psikolojik bariyerler eğitim alanında yenilikçi değişimlere engel olmaktadır. Bu çalışma ile yenilikçi pedagojik süreçte kendini gösteren psikolojik bariyerler ve onların ortadan kaldırılması konusundaki çözüm yollarını belirlemek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Teknoloji, Psikolojik Bariyer, Psikolojik Duygu ve Bilgilendirici Yüklenme

Orjinal Araştırma Makaleleri

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Beceri Yeterliklerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Recep Kahramanoğlu, Tayyar Tutsoy

ss. 0 - 0

Özet

Araştırmada, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin mesleki beceri yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Gaziantep il merkezindeki özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan 24 özel eğitim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma öğretmen görüşlerini ortaya koymak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre özel eğitim öğretmenleri, öğretim programına uygun eğitim planı hazırlama ve öğrenme ortamı oluşturmada, çocuğun ihtiyacı, bireysel özellikleri, engel durumu, gelişimi, çevresel şartlar, ailenin maddi durumu, sosyo-kültürel özellikleri, çocuğun dil seviyesi, etkili iletişime uygun eğitim ortamında, milli ve manevi değerleri dikkate aldıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler, öğretme ve öğrenme sürecini yönetmede, özel eğitim için gerekli olan becerileri sergilemede empati kurma, tüm duyulara hitap etme, sabırla tekrar etme, zamanı etkin kullanma, farklı yöntem ve teknikler kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler, dersleri öğrencilerin günlük yaşamlarıyla ilişkilendirme, özel gereksinimi olan öğrencileri ve çevresel özellikleri dikkate alma, öğrenciye yönelik ders etkinlikleri hazırlama, eğitim öğretim faaliyetlerinde iş birliği yaptıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler, sınıfta istenmeyen davranış ve durumlarla baş etme, ölçme ve değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı yöntemler kullanma, ölçme ve değerlendirmeyi objektif ve adil olarak yaptıklarını belirtmişlerdir

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, öğretmen yeterliği, mesleki beceri yeterlikleri

Çok Kültürlü Sınıf Ortamında Türk Ve Suriyeli Öğrencilerin Davranışlarının İncelenmesi

Bülent DÖŞ, Mesut TERES, Çağatay GÜRBÜZ

ss. 1 - 17

Özet

 Bu araştırmada; Çok kültürlü sınıf ortamında bir arada eğitim gören Türk ve Suriyeli öğrencilerin davranışlarını incelemek ve davranışları arasındaki farkı ortaya koymak amaçlanmıştır. İç savaş nedeniyle Suriye’ den kaçmak zorunda kalan insanlara Türkiye kucak açmıştır. Misafir olarak geldikleri ülkemizde 7 yıldır bulunmaktadırlar ve henüz huzur ortamı oluşmadığı için geri dönmemektedirler. Bu durum eğitim göremeyen çocukların mağdur olmalarına neden olmuştur. Türkiye ve Avrupa Birliği’nin işbirliği ile oluşturulan “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı” anlaşması (FRIT) çerçevesinde imzalanan sözleşme ile Suriyeli öğrencilerin eğitim görmeleri için projeler ortaya koyulmuştur. Aralık 2016’da başlayan İngilizce ismi PICTES Projesi yani “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” ile Suriyeli çocukların Türkçe öğrenmelerine ve Türk Eğitim Sistemi’ne katılmaları sağlanmıştır. Bu araştırmada Türk ve Suriyeli öğrencilerin davranışlarını tespit etmek için gözlem yapılmıştır. Araştırma modeli olarak Nitel araştırma yöntemlerinden Etnografik araştırma modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Okul Sosyal Davranış Gözlem Formu” kullanılmıştır. Ayrıca okul rehber öğretmeniyle birlikte öğrencilerin sosyal davranışlarını gözlemlemek için kullanılan gözlem formu da bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Gözlem süreci 4 hafta sürmüş olup, araştırmacı katılımcı gözlemci olarak katılmıştır. Evren ve örneklem Gaziantep ili Şehitkamil ilçesinde bulunan bir ilkokulda eğitim gören 1. Sınıflardan basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiştir. Gözlem sonuçlarına bakıldığında davranışsal farklılıkların oldukça yoğun olarak gözlemlendiği ve bu farklılıkların öğrencilerin geldikleri kültür ve yaşadıkları çevreden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelime, Anahtar kelime, Anahtar Kelime