|  ISSN: 2687-5314

Cilt 5 Sayı 2 (Aralık 2023)

Editör Notu

Jenerik Sayfası

Doç. Dr. Recep KAHRAMANOĞLU

ss. 0 - 0

Özet

Editörden

Sevgili okuyucular,

Anadolu Türk Eğitim Dergisi'nin yeni sayısı olan beşinci cilt ikinci sayısını sizlere sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sayıda, eğitim alanında önemli başlıkları ele alan on makale bulunmaktadır. Bu makaleler, eğitimdeki güncel konulara ışık tutmak, bilimsel araştırmalara dayalı bilgiler sunmak ve eğitimcilerin çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla özenle seçilmiştir.

Bu yeni sayının, ulusal ve uluslararası eğitim literatürüne önemli katkı sağlayacağını ve eğitimdeki yenilikleri takip eden okuyucularımız için önemli bir kaynak olacağını umuyoruz. Siz değerli okuyucularımızı bu zengin içeriği keşfetmeye ve eğitim alanında yapılan çalışmalara katkı sağlamaya davet ediyoruz.

İlk makalemiz olan "Antalya İlindeki Akademisyenlerin Kültür Turizmine Bakışı: Üniversite Şehir Statüsüne Doğru Yolculuk Üzerine Bir Değerlendirme" Antalya'daki üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin kültür turizmine ilişkin bakış açılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada araştırmacılar, Antalya'da kültür turizminin bilgilendirilmesi, tanıtılması ve reklamının yapılması, kültür turizminin gelişmesi için gerekli hizmetler, Antalya ilinin kültür turizminin gelişimi açısından avantaj ve dezavantajları ve her şey dahil sisteminin değerlendirilmesine ilişkin sorularla durumu betimlemeye çalışmışlardır.

İkinci makalemiz "Bibliyometrik Analiz ve Yapay Zekayla Geliştirilmiş Literatür Taramasi: İş Sağliği ve Güvenliği Eğitiminde Literatür Boşluğunun Belirlenmesi" başlığını taşımaktadır. Bu çalışma, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin bibliyometrik analizini ve literatür değerlendirmesini yapmak üzere GPT-4, Claude AI ve Bard Chat’ten gelen verileri sentezlemeyi amaçlayarak bu alandaki literatür boşluğunu tespit etmeyi incelemektedir. Araştırmada kullanılan yeni yapay zekâ destekli metodolojinin, çalışmadaki bibliyometrik yöntemleri geliştirdiği düşünülmektedir.

Üçüncü makalemiz "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Doçentlik Kriterlerine ve Sürecine İlişkin Görüşler" başlığı altında incelenmektedir. Bu araştırmada, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında doçentlik başvurusunda bulunmuş ve yaptığı başvuru olumlu sonuçlanarak doçent unvanı almış bireyler ile bu başvuruları değerlendiren jürilerin doçentlik başvurularında kullanılan kriterlere ve sürece ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Hem doçentlik başvurularını değerlendiren profesörler hem de doçent unvanı almış bireyler mevcut doçentlik kriterlerinin bir kısmını uygun bulurken bazı kriterlerde güncellemeye gidilmesi gerektiği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır.

Dördüncü makalemiz "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Akıllı Tahta Kullanım Durumlarının Belirlenmesi: Adıyaman İli Örneği" başlığını taşımaktadır. Bu makalede, fen bilimleri öğretmenlerinin akıllı tahta kullanım durumları sunulmaktadır. Eğitim alanında daha fazla teknoloji entegrasyonuna ihtiyaç duyduğumuz günümüzde, hizmet içi eğitimlerin öğretmenlerin teknoloji entegrasyonlarını önemli ölçüde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Beşinci makalemizde ele alınan araştırma ise “Lise Öğrencileri Üzerinde Emek Piyasasındaki Belirsizliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Derinlemesine İncelenmesi”dir. Bu çalışma, emek piyasasındaki şartların ortaöğretim (lise) öğrencileri üzerindeki etkisini öğretmenlerin gözlemlerine göre tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Altıncı makalemizde ise “Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Tokat İli Doğal ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi” konusu ele alınmaktadır. Bu çalışmada öğrencilerin, Tokat ilinin doğal ve kültürel turizm değerlerine yönelik bilgi derinliğinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Yedinci makalemiz “Ortaokul Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi” başlığını taşımaktadır. Bu araştırmada öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Sekizinci makalemiz “Öğretmen Performans Değerlendirmeleriyle İlgili Uzman Görüşlerinin Belirlenmesi” başlığını taşımaktadır. Farklı ülkelerin öğretmen değerlendirme sistemlerinin de ortaya konduğu çalışmada, Türkiye’de uygulanabilecek öğretmen değerlendirme sistemi için birtakım kriterler ortaya koymaktadır.

Dokuzuncu makalemiz olan "Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeylerinin program yönelimi ve programa bağlılıkları üzerindeki etkisi" öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri ile program yönelimleri ve programa bağlılıkları arasındaki ilişkiyi analiz etmek ve program okuryazarlık düzeylerinin program yönelimleri üzerindeki etkilerini ve programa bağlılıklarına olan etkilerini incelemektir. Programların uygulayıcıları olan öğretmenlerin öğretim programlarını anlamaları, anlamlandırabilmeleri program yönelimlerini ve programa bağlılıklarını da önemli ölçüde etkileyecektir.

Son makalemizde ise “Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Okulun Sinerjik İklimi ve Örgütsel Çekiciliği Arasındaki İlişki” konusu ele alınmıştır. Bu çalışma, okul müdürlerinin liderlik stilleri (dönüştürücü liderlik, otokratik liderlik, destekleyici liderlik) ile okulların sinerjik iklimi ve örgütsel çekiciliği arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Örgütün amaçları doğrultusunda canlı kalması ve sürekliliğinin sağlanması için mevcut insan ve malzeme kaynaklarını en verimli şekilde kullanan, liderlik vasfına sahip yöneticilere ihtiyaç vardır. Örgütün devamlılığını ve güçlü bağlarını sağlayan faktörlerden biri de örgütteki sinerji iklimidir.

Bu on makale, eğitim alanında önemli tartışmalara katkı sağlayacak bilimsel çalışmalardır. Yazarlarımızın emekleri için teşekkür ederiz ve bu yeni sayıyı siz değerli okuyucularımıza sunmaktan gurur duyarız. Anadolu Türk Eğitim Dergisi olarak, eğitimcilerin ve araştırmacıların çalışmalarını desteklemek ve eğitimdeki gelişmelere katkıda bulunmak amacıyla yolumuza devam edeceğiz.

Editör

Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 2023

Gaziantep

 

 

From Editor

Dear readers,

We are very pleased to present you with the second issue of the fifth volume, the new issue of Anatolian Turkish Journal of Education. This issue contains ten articles addressing important topics in the field of education. These articles have been carefully selected to shed light on current issues in education, provide information based on scientific research, and contribute to the work of educators.

We hope this new issue will significantly contribute to the national and international education literature and be an important resource for our readers who follow innovations in education. We invite you, our valued readers, to explore this rich content and contribute to the studies carried out in the field of education.

Our first article, " Academics’ Perspectives On Cultural Tourism In The Antalya Province: An Evaluation On The Journey Towards Unıversity City Status", aims to reveal the perspectives of academics working at universities in Antalya on cultural tourism. In this study, researchers tried to describe the situation with questions regarding informing, promoting, and advertising cultural tourism in Antalya, the services required for the development of cultural tourism, the advantages and disadvantages of Antalya in terms of the development of cultural tourism, and the evaluation of the all-inclusive system.

Our second article is titled "Bibliometric Analysis And AI-Enhanced Literature Review: Identifying Research Gaps In Occupational Health And Safety Education". This study examines identifying the literature gap in this field by aiming to synthesize data from GPT-4, Claude AI, and Bard Chat to conduct bibliometric analysis and literature evaluation of occupational health and safety training. It is thought that the new artificial intelligence-supported methodology used in the research improves the bibliometric methods in the study.

Our third article is examined under the title " The Opinions on Associate Professorship Criteria and Process in the Field of Assessment and Evaluation in Education". This research aims to determine the opinions of individuals who applied for associate professorship in the field of measurement and evaluation in education and received the title of associate professor after their application was positive and the opinions of the juries that evaluated these applications regarding the criteria and process used in associate professorship applications. While both professors who evaluate applications for the associate professorship and individuals who have received the title of associate professor find some of the existing associate professorship criteria appropriate, opinions have emerged that some criteria should be updated.

Our fourth article is titled " Determination of interactive board Usage of Science Teachers: The Case of Adıyaman". In this article, science teachers' use cases of smart boards are presented. Today, when we need more technology integration in the field of education, it has been concluded that in-service training significantly affects teachers' technology integration. The research discussed in our fifth article is "In-Depth Examination of Uncertainties in the Labor Market on High School Students According to Teachers' Views". This study aims to determine the impact of labor market conditions on secondary school (high school) students according to teachers' observations.

In our sixth article, the subject of "Examining The Knowledge Levels Of Secondary School 8th Grade Students On Natural And Cultural Tourism Values In Tokat" is discussed. This study aims to determine the depth of students' knowledge about the natural and cultural tourism values of Tokat province. Our seventh article is titled "Examination of Secondary School Students' Attitudes Towards E-Learning". This research aims to determine students' attitudes towards e-learning.

Our eighth article is titled "Determining Expert Opinions Regarding Teacher Performance Evaluations". The study, which also reveals the teacher evaluation systems of different countries, puts forward some criteria for the teacher evaluation system that can be applied in Turkey. Our ninth article, "The Effect Of Teachers' Curriculum Literacy Levels On Their Curriculum Orientation and Curriculum Fidelity", analyzes the relationship between teachers' curriculum literacy levels, their curriculum orientation, and curriculum fidelity, and examines the effects of their curriculum literacy levels on their curriculum orientation and curriculum fidelty. The ability of teachers, who are the implementers of the curriculum, to understand and make sense of the curriculum will also significantly affect their orientation and commitment to the curriculum.

In our last article, the subject "The Relationship Between School Principals' Leadership Styles and the School's Synergetic Climate and Organizational Attractiveness" was discussed. This study aims to examine the relationship between school principals' leadership styles (transformational leadership, autocratic leadership, supportive leadership) and the synergistic climate and organizational attractiveness of schools. For the organization to remain alive and maintain its continuity in line with its goals, there is a need for managers with leadership qualities who use the available human and material resources most efficiently. One of the factors that ensure the continuity and strong ties of the organization is the synergy climate in the organization.

These ten articles are scientific studies that will contribute to important discussions in education. We thank our writers for their efforts and are proud to present this new issue to you, our valued readers. As Anatolian Turkish Journal of Education, we will continue to support the work of educators and researchers and contribute to education developments.

Editor

Anatolian Turkish Journal of Education 2023

Gaziantep

Anahtar Kelimeler: Editör Notu

Orjinal Araştırma Makaleleri

Academics' Perspectives on Cultural Tourism in the Antalya Province: An Evaluation on the Journey Towards University City Status

Suzan Erol & Fatih Uslu

ss. 62 - 78

Özet

The aim of this research is to uncover the perspectives of academics working in universities located in Antalya regarding cultural tourism. Additionally, it focuses on the role of universities in this domain and examines the opportunities and challenges that Antalya faces on its path to becoming a university city. Qualitative research methodology was employed in this study, with a case study design utilized. The research group consists of 10 academics working in universities located in Antalya. Semi-structured interview forms commonly used in qualitative research were employed during the data collection process. Researchers asked questions related to informing, promoting, and advertising cultural tourism in Antalya, services required for the development of cultural tourism, advantages and disadvantages of Antalya province in terms of the development of cultural tourism, and an evaluation of the all-inclusive system in the context of cultural tourism. Data were analyzed using descriptive analysis. According to the research findings, it was indicated that Antalya's cultural assets are not adequately promoted, and there are deficiencies in informing about potential attraction centers. The majority of participants emphasized the need to change the perception of Turkey as a cheap holiday destination and highlighted the importance of adopting professional promotion and marketing strategies. These results indicate that Antalya's cultural riches are not fully utilized and suggest the need for their promotion at the national and international levels and the enhancement of its potential to attract students. Antalya has the potential to become not only a tourist destination but also a significant center of attraction in the fields of education and culture.

Anahtar Kelimeler: Academic perspectives, Cultural tourism, University city, Antalya

Bibliometric Analysis and AI-Enhanced Literature Review: Identifying Research Gaps in Occupational Health and Safety Education

Volkan Duran & Emrah Aydın

ss. 79 - 106

Özet

This study aims to identify the literature gap in this field by synthesizing data from GPT-4, Claude AI and Bard Chat to conduct bibliometric analysis and literature evaluation of occupational health and safety training. Multidisciplinary occupational health and safety research covers education, workplace safety, professional development, healthcare, welfare and technological outcomes. The findings of this study highlight practical safety implications, global perspectives, and the increasing use of technology in occupational health education. According to the research, inclusive workforce initiatives, mental health frameworks and policy development issues constitute the relevant literature gap. It is thought that the new artificial intelligence-supported methodology used in the research improves the bibliometric methods in the study. While addressing biases in AI analysis, linguistic and geographical barriers, and the limitations of empirical validation work, this study highlights the need for continued AI-supported research and adaptation in occupational health and safety education.

Anahtar Kelimeler: Occupational Health and Safety Education, Bibliometric Analysis, AI-Assisted Literature Review

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Alanında Doçentlik Kriterlerine ve Sürecine İlişkin Görüşler

Selahattin Gelbal, Neşe Güler, Mustafa İlhan & Gülşen Taşdelen Teker

ss. 107 - 127

Özet

Bu araştırmada, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında doçentlik başvurusunda bulunmuş ve yaptığı başvuru olumlu sonuçlanarak doçent unvanı almış bireyler ile bu başvuruları değerlendiren jürilerin doçentlik başvurularında kullanılan kriterlere ve sürece ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formları aracılığıyla toplanmıştır. Alanda çalışan 34 profesörden 22’si ve 44 doçentten 23’ü kendilerine elektronik ortamda gönderilen anket formlarını cevaplamıştır. Araştırma sonuçlarına göre hem doçentlik başvurularını değerlendiren profesörler hem de doçent unvanı almış bireyler mevcut doçentlik kriterlerinin bir kısmını uygun bulurken bazı kriterlerde güncellemeye gidilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca gerek doçentlik kriterleri gerekse de kriterler dışında kalan çeşitli noktalara yönelik olarak jüriler ile doçent unvanı almış bireylerin görüşleri arasında birtakım farklılıklar gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Associate professorship exam, associate professorship application requirements, opinions on associate professorship process, measurement and evaluation in education

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Akıllı Tahta Kullanım Durumlarının Belirlenmesi: Adıyaman İli Örneği

Abdurrahman Yolun

ss. 128 - 139

Özet

Bu çalışma, fen bilimleri öğretmenlerinin akıllı tahtayı kullanma durumlarının belirlenmesi maksadıyla yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Bu çalışmaya, 2021-2022 eğitim yılında, Adıyaman ili merkez ilçede bulunan ilköğretim okullarındaki tüm kademelerinde okutulan fen bilimleri dersini okutmakla yükümlü alan öğretmenleri katılmıştır.  Bu çalışmanın yapıldığı tarihe kadar 38 okulda FATİH projesi kapsamında akıllı tahta kurulumunun yapıldığı tespit edilmiş ve anket formlarına geri dönüş yapan 90 fen bilimleri öğretmenin görüş ve önerileri araştırma ana verilerini oluşturmuştur. Anket formlarından elde edilen bu veri türleri betimsel analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Bu çalışmanın neticesinde öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun akıllı tahtayı kullanma becerilerini hizmet içi eğitim ile öğrendikleri anlaşılmıştır. Akıllı tahtayı uzun zamandır kullanan öğretmenlerin büyük çoğunluğu her ders kullanmakta, en çok flash bellek özelliğinden, test, EBA ve görsel içeriğe sahip üniteleri işlerken kullanmaktadır. Anket çalışmasına katılan fen bilimleri öğretmenlerin çok az bir kısmı ise okuma ve dinleme etkinlikleri için kullandıklarını ifade ettiği sonucuna ulaşılmıştır.  Akıllı tahtanın etkin bir şekilde kullanmanın öğrenci başarısı üzerinde etkisinin çok fazla olduğunu düşünen öğretmenlerin oranı, olumsuz etkisi vardır diyenlere oranla oldukça fazladır. Akıllı tahta kullanımında yaşanabilecek teknolojik sorunların öğretmenin ders işleme biçimini değiştirdiği ve derse hazırlıklı gelen öğretmenlerin bu durumdan önemli ölçüde etkilendiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fatih projesi, fen bilimleri öğretmenleri, akıllı tahta, Adıyaman

 Lise Öğrencileri Üzerinde Emek Piyasasındaki Belirsizliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Derinlemesine İncelenmesi

Özgür Erakkuş

ss. 140 - 161

Özet

Emek piyasasındaki gelişmelerin birey ve toplum üzerinde etkileri bulunmaktadır. Ortaöğretim (lise) düzeyindeki gençler de hem sosyal çevrelerinden hem de basın yayın organlarından çalışma hayatı hakkında algı geliştirmektedir.  Böylece, ortaöğretim öğrencilerinin de mezuniyet sonrası ile ilgili çeşitli düşünceleri ve eylemleri olabilmektedir. Çalışmanın amacı emek piyasasındaki şartların ortaöğretim (lise) öğrencileri üzerindeki etkisini öğretmenlerin gözlemlerine göre tespit etmektir. Çalışma olgubilim deseninde nitel bir çalışmadır.  Öğretmenlere araştırmacı tarafından hazırlanan sorular yöneltilmiştir. Araştırma verileri içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Katılımcı görüşlerine göre; belirsizlik, insan onuruna yakışır işlerin yeterli olmaması, işsizlik, güvencesizlik, sosyal sermaye olmadan bir işe yerleşememe inancı gibi hususlar gençlerin eğitimden uzaklaşmasına ve kaygı yaşamalarına sebep olmaktadır. Gençlerin yurtdışına gitme, zengin eş bulma hayali veya sahte dünyalarda gerçeklerden kaçma gibi başa çıkma yolları bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gençler, Belirsizlik, Emek Piyasası, Eğitim

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Tokat İli Doğal ve Kültürel Turizm Değerlerine Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Büşra Yarar & Ömer Faruk Sönmez

ss. 162 - 182

Özet

Bu araştırma, ortaokul 8.sınıfların Tokat ilinin doğal ve kültürel turizm değerlerine yönelik bilgi derinliğinin tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli aracılığıyla 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında Tokat ilçe merkezinde bulunan toplam 517 tane 8. sınıf öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Örneklemenin kolayda işletme türleri kullanılmaktadır. Araştırmada Çetin ve Gürgil (2014) tarafından doğal ve kültürel miraslar arasında yapılan anketin kişisel bilgi formülleri kullanılmıştır. Uygulanan anket üç bölümden oluşur. Çalışma amacına katılmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (x̄) değerleri kullanılmış, elde edilen başarı testinin madde zorluğu ve madde ayırma ayrıntılarında Excel'den yararlanılmıştır. Değişkenlerin cinsiyet, turizm ders alma, gezi katılım durumlarına göre ürünlere yönelik SPSS 20.0 paket programı aracılığıyla t-testi; ikametgâh, anne ve baba eğitim, gelir, turizm tercihleri ​​​​​​​​​​değişkenine ise tek yönlü varans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Araştırma sonucunda, 8.sınıflarda Tokat ilinin doğal ve kültürel değerlere yönelik bilgilerinin cinsiyet, ikametgâh, gelir, turizm gezi değişkenlerine göre anlamlı bir farklılığın oluştuğu noktalara ulaşılmıştır. Tokat'a ait bilgi testinden alınan puanların yüksek olmadığı, Tokat'a ait doğal ve kültürel değerlere yönelik bilgilerin orta düzeyde olduğu yerde ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tokat, Kültür turizmi, Kültür, Değer, Doğal turizm

Ortaokul Öğrencilerinin E-Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Tahir Yorulmaz

ss. 182 - 194

Özet

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutum düzeylerinin belirlenerek bunların cinsiyet, sınıf, e-öğrenme deneyimi, genel not ortalaması, ev internetine sahip olma durumu, bilgisayara sahip olma durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada uygun örnekleme ile seçilen 744 ortaokul öğrencisi yer almaktadır. Veri toplama aracı olarak “E-öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada aritmetik ortalama, standart sapma, min, max, bağımsız örneklem T-testi, ANOVA testi gibi istatistikler kullanılmıştır. Çalışmada ortaokul öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutum düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışmada 5. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutum düzeylerinin 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerinkinden, genel not ortalaması 90-100 aralığında olan öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutum düzeylerinin genel not ortalaması 70-80 aralığında olanlarınkinden, evinde interneti olan öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutum düzeylerinin evinde interneti olmayan öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutum düzeylerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ortaokul öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutum düzeylerinin cinsiyet, e-öğrenme deneyimi ve bilgisayara sahip olma değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: E-öğrenme, tutum, e-öğrenmeye yönelik tutum, ortaokul öğrencileri

Öğretmen Performans Değerlemeleriyle İlgili Uzman Görüşlerinin Belirlenmesi

Ismail Çetin, Elif Sağlam Çetin & Bayram Özer

ss. 195 - 219

Özet

Türkiye'de gelişmelerin gelişim göstermelerini ve öz değerlendirme çalışmalarını yapmak, yenilenen eğitim modellerine ve programlarına ayak uyduracak şekilde eğitimlere katılmalarını sağlamak, bu süreçte yapacakları çalışmaları meslektaşları ile paylaşabilmelerini sağlayan platformlar biriktirmelerini ve birimlerinin değerlendirilmelerini sağlayabilmek yöntemi ile temelleri sağlam bir değerlendirme programı mevcuttur. Bu programların hazırlanmasında alan yazın ayrıntılı şekilde araştırılmalı, tedavilerde ve tanıtımlarda olduğu için tüm odalarda da görüşlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı, PISA değerlendirmesinde başarılı olan Singapur, Japonya, Tayvan, Estonya ve finansal kapsamlı olarak uygulanmakta olan öğretmen değerlendirme sistemleri hakkında literatür taraması yapılması ve Türkiye'de uygulanabilen bir milli öğretmen değerlendirme ayrıntılı ve kriterlerin belirlenmesi konusunda nitel veri değerlendirmeleridir. Bu amaca yönelik olarak yayınlanmış makalelerden, tezlerden ve sözlerin konularına ilişkin konularda kapsamlı bilgiler edinilmiştir. Bu bağlamda programlarla yarı görüşme formülleriyle öğretmen yetiştirme alanında uzman dokuz akademisyen ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan örneklerde verilen cevapların analizi standart kategoriler oluşturularak örneklerde verilmiştir. Ülkelerin karşılaştırmaları bölümü özet olarak ele alınmıştır. Sonuç bölümünde öğretmen yetiştirme alanında uzman olan akademisyenlerin yetiştirdiği literatür taraması yapılan PİSA da başarılı ülkelerin öğretmen değerlendirme sistemlerine ait çıkarımlar sunulmaktadır. Önerilerde ise Türkiye'nin eğitim sistemine bağlı olarak kalınlaştırılarak geliştirilecek bir değerlendirme sistemi uygulamaları dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedilmiştir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta değerlendirmede başarıyı sağlayamayan eğitmenler ile ilgili ne uygulanacağına dair karar seçenekleridir.

Anahtar Kelimeler: Performans, Değerlendirme, Öğretmen Performans, Değerlendirmeleri, Uzman Görüşleri.

The Effect of Teachers' Curriculum Literacy Levels on Their Curriculum Orientation and Curriculum Fidelity

Aydın Albak, Burak Kuru, Hacı Ahmet Kavun, Şerife Asiltürk Kavun, Oğuz Kazak & Erhan Yıldır

ss. 220 - 228

Özet

A curriculum is a type of program that aims to achieve specific learning objectives, encompassing a planned and structured learning process. The effectiveness of these curriculum will be ensured by the direct implementer, which is the teacher. The effectiveness of curriculum can be determined by establishing a link between teachers' curriculum orientations, curriculum fidelity, and program outcomes. At the same time, understanding what the plan is in the implementation phase of the curriculum can be considered as the relationship between curriculum literacy and fidelity to the curriculum. The aim of this study is to analyze the relationship between teachers' curriculum literacy levels and their curriculum orientation and curriculum fidelity and to examine the effects of curriculum literacy levels on curriculum orientations and fidelity to the curriculum. The data were collected from 292 teachers who are teaching in Turkey. The teachers participating in the research work in a large city located in the southeast region of Turkey. Data from teachers were collected online in the spring of 2021 due to the Covid-19 outbreak. The data of the study were collected using three different scales. As a result of this study, aimed at contributing to the literature and the relevant field by determining the relationship between teachers' curriculum literacy levels, curriculum orientations, and curriculum fidelity, it has been established that the program literacy level has a direct, positive, and statistically significant effect on curriculum orientations (γ=0.340; p<0.001). Additionally, the study supports that program orientations have a direct, positive, and significant effect on curriculum fidelity (β=0.44; p<0.001). Furthermore, it has been determined that the curriculum literacy level has a direct, positive, and statistically significant effect on curriculum fidelity (γ=0.20; p<0.001). In this context, the findings indicate that curriculum literacy levels have positive, direct, and significant effects on curriculum orientation and curriculum fidelity.

Anahtar Kelimeler: Curriculum Fidelity, Curriculum Literacy, Curriculum Orientation

The Relationship Between School Principals' Leadership Styles and the School's Synergetic Climate and Organizational Attractiveness

Muaz Çağırman & Servet Atik

ss. 229 - 250

Özet

In order to keep the organization alive according to its goals and to ensure its continuity, there is a need for managers with leadership qualities who use the available human and material resources as efficiently as possible. One of the factors that ensure the continuity of the organization and its strong ties is the synergetic climate in the organization. One of the important organizational factors affecting individuals' performance in their jobs is organizational attractiveness. This study aims to examine the relationship between school principals' leadership styles (transformational leadership, autocratic leadership, supportive leadership) and schools' synergetic climates and organizational attractiveness. The sample of the research consists of teachers working in the central districts of Battalgazi and Yeşilyurt in Malatya province. Leadership Styles Scale, Synergetic Climate Scale and Organizational Attractiveness Scale were used as data collection tools in the research. By analyzing the model created within the scope of this research using structural equation modeling, two of the seven hypotheses presented for the research were rejected and five hypotheses were accepted. It was revealed that transformational leadership, autocratic leadership, supportive leadership and synergetic climate variables directly or indirectly affect organizational attractiveness. In addition, leadership styles and synergetic climate endogenous variables together explain approximately 57% of the variance in the organizational attractiveness exogenous variable.

Anahtar Kelimeler: Leadership styles, school principal, synergetic climate, organizational attractiveness, teacher.