|  ISSN: 2687-5314

Cilt 4 Sayı 1 (Haziran 2022)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Öğretmenlerin Sanal Sınıf Yönetimine İlişkin Yeterliliklerinin İncelenmesi

Selva Karaca Akgöl, Abuzer Elçi, Hüseyin Uludağ, Mikail Özer

ss. 6 - 20

Özet

Araştırmada öğretmenlerin sanal sınıf yönetimine ilişkin yeterliliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Hatay İl merkezinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrenden “Kolayda Örnekleme” yöntemi ile belirlenmiş olan çeşitli branşlarda 344 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanması için; ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin kişisel bilgilerini öğrenmek için “Kişisel Bilgi Formu” ve öğretmenlerin sanal sınıf yönetimi yeterliliklerini belirlemek için “Öğretmenlerin Sanal Sınıf Yönetimi Yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Covid-19 salgını nedeni ile Hatay İl merkezinde bulunan ilkokullara online platformlar aracılığı ile iletilmiştir. Online platformlar aracılığı ile iletilen ölçeklerden 344’ü araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada toplanan veriler, SPSS 25. paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Veri analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin sanal sınıf yönetimine ilişkin yeterliliklerinin iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında araştırmada öğretmenlerin sanal sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin öğrenim durumu, branş, mesleki kıdem, görev yapılan eğitim kademesi, sanal sınıf deneyimi değişkenlerine göre istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği, cinsiyet değişkenine göre ise istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: Sınıf Yönetimi, Sanal Sınıf, Sanal Sınıf Yönetimi Yeterliliği, Öğretmen

Derleme Makaleleri

Öğrenciler Çalışmıyor, Umursamıyor veya Motive Değiller, Neden?

Mustafa Zülküf Altan

ss. 21 - 33

Özet

 Öğrencilerin öğrenmesi oldukça karmaşıktır ve öğretmenlerin öğrencinin öğrenmesini teşvik etmek amacıyla bu karmaşıklığı anlamaları ve maksimum etkili bir öğretim pedagojisi tasarlamaları gerekmektedir. Pek çok yetenekli öğrenci, yetersiz öğrenme stratejileri kullandıkları, yeterli ön bilgiye sahip olmadıkları, konu veya alanla ilgili ön yargıları olduğu için öğrenemeyebilirler. Oysa etkili öğretimin önündeki bilişsel engellerin olduğunu fark ederek, senaryoyu tersine çevirmek ve öğrenmenin önüne nelerin geçtiğini incelemek çok daha yerinde olacaktır. Bu da gerçek öğretmenliğin yolunu açarak, öğrenmenin anlamını kavrayan, öğrenmeden zevk alan ve öğrenmenin onurunu yaşayan bireylere ve toplumlara sahip olunmasına katkıda bulunacaktır. Bu makalede, kısaca da olsa, eğitim ve öğretimin kanayan yarası ve son iki yıldır devam eden salgın süresince iyice tavan yapan öğrenci vurdumduymazlığı, umursamazlığı ve motivasyon eksikliğinin, zihniyet değişimi ve öğretmenlerin bilinçli farkındalığı ve özel çabalarıyla giderilebileceğine ışık tutulmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel engeller, Büyüyen zeka zihniyeti, Sabit zeka zihniyeti, Öğrenmeyi geliştirme, Öğretimi geliştirme

Orjinal Araştırma Makaleleri

Özel Okullarda – Aile İletişiminin Sınav Dönemi Gençlerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri: Gaziantep Örneği

Zaim BAŞASLAN

ss. 34 - 44

Özet

 Sınavlara hazırlık süreçleri başta öğrenciler olmak üzere, aileler ve eğitmenler açısından da oldukça önemli bir hal almaktadır. Eğitim süreçlerinde yaşanan veya yaşanması muhtemel sorunlar, aksaklıklar haliyle okul süresi içerisindeki sınavları etkilemektedir. Yaşanan süreçler bir araya getirildiğinde öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli rol oynayan belirleyici sınavlarda da benzer sorunlar yaşanmaktadır. Bu süreçlerde ailelerin öğrencilerle olan ilişkileri öğretmenlerinkinden daha fazla önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalar özellikle sınava evde hazırlanan öğrencilerin algılarını etkileyen etkenlere karşı gösterdikleri veya gösteremedikleri tepkilerin farklılık gösterdiğini ve bu durumun da sınav başarılarını etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda eğitim sistemleri de sosyal hayatın bir parçası olarak değerlendirilmekte ve öğrencilerin gelecekleriyle ilgili olan sınav sistemlerinin ülkeler bazında değerlendirilmesi yapılırken, aile içi iletişimin de rolü öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Eğitim, İletişim, Aile İçi Uyum, Sınav Kaygısı

Öğretim Elemanlarının Eğitim Ortamlarında Teknoloji Kullanıma İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Ayşe YAVUZ

ss. 45 - 57

Özet

Araştırmanın temel amacı, öğretim elemanlarının eğitim ortamlarında teknoloji kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Görüşme tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Öğretim elemanlarının tutumları ve öngörüleri, teknoloji kullanımının öğrenci-öğretmen rolü ve öğrencilerin sosyal-duyuşsal becerilerini nasıl etkilediği incelenmiştir. Ele alınan durum eğitim ortamlarında teknoloji kullanımıdır. Gerçek yaşam durumları veri toplanan üniversitede görev yapan öğretim elemanları ile sınırlandırılmıştır. Amaçlı örnekleme yoluyla Ege Bölgesinde bir devlet üniversitesinde görev yapmakta olan 10 öğretim elemanı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Toplanan veriler tümevarımsal içerik analizi yöntemi ve betimsel analiz yolu ile çözümlenmiştir. Katılımcıların tamamının olumlu tutuma sahip olduğu, teknoloji kullanımının öğrenci-öğretmen rollerini dönüştüreceği, öğrencilerin motivasyon, problem çözme ve düşünme becerilerini artıracağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretim elemanları teknolojinin hızını tahmin edilemez bulmaktadır. Bu durum öğretmen eğitiminde teknopedagojik yeterliliklerin, eğitim programları ve öğretim ortamlarının hızlı teknolojik değişikliklere uyum sağlayabilecek esneklikte olmasının önemine işaret etmektedir

Anahtar Kelimeler: Eğitim ortamları, teknoloji kullanımı, öğretim elemanları

Türkiye’de Ortaokul Fen Bilimleri Dersi Kapsamında Yapılan Proje Tabanlı Çalışmaların İncelenmesi

Orhan Korkmaz, Gamze Özdemir, Gazi Coşkun, Yılmaz Çetinkaya

ss. 58 - 79

Özet

: Bu çalışmada, Fen Bilimleri dersi kapsamında yapılmış Proje Tabanlı çalışmaların bir araya getirilerek sunulması ve bu çalışmalardaki genel yönelimlerinin tespiti amaçlanmıştır. Araştırmada 33’ü yüksek lisans tezi ve 1’i doktora tezi olmak üze re toplam 34 çalışma kullanılmıştır. Kolaylık sağlaması açısından incelenen her bir çalışma kodlanmıştır. İncelenen çalışmalar temalara ayrılarak kategorize edilmiş, her bir alt kategoriye ait frekans ve yüzde değerleri tablolar halinde verilmiştir. Sonuç olarak çalışmalara ait genel amaçların fen bilimleri dersinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımını kullanımının etkisini belirlemek olduğu, nicel yöntemlerin sıklıkla kullanıldığı, başarı testlerinin yanısıra ölçeklerinde tercih edildiği, örneklem düzeyi ol arak çoğunlukla 7.sınıf öğrencilerin seçildiği, konu olarak en çok “İnsan ve Çevre” konusunun çalışıldığı görülmüş olup bu yönde çalışma sonunda öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Proje tabanlı öğrenme, Fen bilimleri dersi, Döküman incelemesi, İçerik analizi