|  ISSN: 2687-5314

Cilt 2 Sayı 2 (Aralık 2020)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Investigating The Digital Readiness For Academic Engagement Of International University Students

Mr. Kange Rahhamani, Bülent Döş

ss. 6 - 16

Özet

In this study, it was aimed to investigate the relationship between the levels of loneliness, solitude with self-esteem and the predictive effect of self-esteem on the levels of loneliness and solitude preferences. The sample group of the research consisted of 428 students, 271 of which were female and 157 of which were male, studying at Çukurova University. UCLA Loneliness Scale, Rosenberg Self-Esteem Scale, Preference for Solitude Scale and personal information form were used in the study. In the analysis of the data, SPSS 20.00 program was used. It was revealed that there was a positive relationship between students' loneliness and levels of solitude preference (r = 0,325), and there was a negative relationship between self-esteem level and loneliness (r = -0,488), and solitude preference (r = -0,215) level. The regression analysis showed that the self-esteem levels of the students explained 23.6% of the change in loneliness levels and 4.4% of the change in the level of solitude preference. On the other hand, it was concluded that the level of solitude preference explained 10.3% of the change in the level of loneliness. It was determined that loneliness, solitude preference and self-esteem levels did not differ among university students according to their gender, grade levels and housing. 

Anahtar Kelimeler: Digital readiness, Student engagement, International university students.

Mevsimlik Tarım İşçilerinin Temel Eğitim Çağındaki Çocuklarının Eğitim Sorunlarına Yönelik Öğrenci Görüşler

Muhammet Dilekçi, Bülent Döş.

ss. 17 - 32

Özet

Bu araştırmanın amacı, Mevsimlik Tarım İşçisi (MTİ) olarak çalışan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitim sorunlarını incelemektir. Araştırma kapsamında Şanlıurfa İlinin Akçakale ilçesinde seçilen 15 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler Nvivo yazılımı ile analiz edilmiştir. Öncelikle veriler serbest kodlama ile kodlandıktan sonra kodlar kategori ve temalar altında toplanmıştır. Ham kodlama bir ay sonra tekrar gözden geçirilmiş ve tekrar kodlanmıştır. Her iki kodlamadaki benzer ve farklılıklar belirlenerek kodlama güvenirliği hesaplanmıştır. Benzerlik oranı %90 olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonucuna göre; mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarının ailelerinden yeterince destek almadıkları ve destek almayan öğrencilerin çoğunluğunun kız çocukları olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında okul devamsızlıkları ve sürekli yer değiştirmeleri sonucu öğrencilerin okulu sevmediği ve öğrenciler için yeterli düzeyde telafi eğitim hizmeti sağlanamadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca eğitimi seven öğrenciler sorunların eğitim yoluyla çözüleceğine inanmaktadırlar. Sorunun maddi destek ile çözüleceğini düşünen öğrenciler ise genel olarak okulu sevmediklerini belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Mevsimlik tarım işçisi, Öğrenci görüşleri, Eğitim sorunu

Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Algılanan Stres Ve İş Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Veysel Göçer, Sinan Bayat, Gökhan Dayan, Kübra Dayan

ss. 33 - 51

Özet

Araştırmada özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılanan stres ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. İfade edilen amaç doğrultusunda araştırmada yöntem olarak ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Malatya ilinde bulunan kamuya bağlı özel eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenler arasından olasılığa dayalı olmayan örneklem türlerinden olan “Ölçüt Örnekleme” yöntemi kullanılarak belirlenen 141 öğretmen oluşturmaktadır. Bu kapsamda örneklemde yer alan öğretmenlerin özel eğitim okullarında görev yapması ve fiili olarak derse girmeleri ölçüt olarak belirlenmiştir. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu”, “Algılanan Stres Ölçeği” ve “İş Tatmini Ölçeği”, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, betimsel ve parametrik testlerin yer aldığı çıkarımsal istatistiki yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılanan stres ve iş tatmini düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılanan stres düzeyi yükseldikçe iş tatminlerinin azaldığı şeklinde ifade edilmiştir. Bunun yanında araştırmada algılanan stresin iş tatminini anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna da ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler: Algılanan stres, iş tatmini, özel eğitim.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Seçme Kriterlerinin Öğretmenler Üzerindeki Etkisi (Şanlıurfa İli Örneği)

Vehbi Uzundağ

ss. 52 - 62

Özet

Bu çalışmanın amacı sık sık değişen ve değiştikçe daha da sıkıntılı hale gelen Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yönetici Seçme ve Atama Yönetmeliği’nin öğretmenler üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışma, nitel bir araştırma olup araştırmada var olan durumu incelemeye dayalı olarak olgubilim (fenemolojik) yaklaşımı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin içerik incelemesi yapılarak veriler çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgularda sözlü sınav sonucuna göre yapılan yönetici atamalarının kurum kültürünü olumsuz etkilediğini, kurumu organize etmede sıkıntı yaşadığı ve atamayı hak etmiş olsa bile öğretmenler tarafından kuşkuyla karşılandığı belirtilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler, merkezi sınav sonucuna göre yapılan yönetici atamaları kurum çalışanları tarafından daha olumlu karşılandığı ve geldiği konumu hak ettiği, öğretmenler gözünde belli bir saygınlığı olduğu açıktır. Yöneticilerin sık sık değişmesi kurum kültürünü olumsuz etkilemektedir

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Okul yöneticisi, öğretmen, Yönetici Atama Kriteri, Kurum Kültürü, Sözlü Sınav.

Suriyeli Öğrencilerin Çok Boyutlu Sosyal Değer Algılarının İncelenmesi

Bayram Bozkurt, Halil İbrahim Aktaş

ss. 63 - 76

Özet

 Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Gaziantep ilindeki geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören Suriyeli lise öğrencilerinin çok boyutlu sosyal değerler algı düzeylerini tespit etmek ve bu düzeyin farklı değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Sosyal değerler; “toplumun veya bireylerin davranışlarına yön veren ölçütler” olarak ifade edilebilir. Çalışma, Gaziantep merkez ilçelerinde geçici eğitim merkezlerinde öğrenim gören Suriyeli 317 lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Genel tarama modelinde yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak Bolat (2013) tarafından geliştirilen “Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Bu çalışmada ölçeğin güvenirlik değeri “0.84” olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analizler, bağımsız değişkenler ile çok boyutlu sosyal değerler algı düzeyi arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t-testi kullanılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda Suriyeli öğrencilerin yüksek bir sosyal değer algı düzeyine sahip olduğu, anne eğitim düzeyi yüksek olan öğrencilerin eleştirel bakış açılarının daha ileri düzeyde olduğu, öğrencilerin dinî değer algılarının yüksek ve siyasî değer algılarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin sosyal bütünleşmesinin sağlanması noktasında toplumdaki tüm kurumların etkili bir işbirliği yapmaları toplumsal uyuma katkı sağlayacaktır. Elde edilen sonuçların öğrencilerin sosyal uyum problemlerinin çözümüne dair veri sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Değer, Sosyal Değer, Suriyeli öğrenci

Öğretmenlerin Liderlik Stilleri Açısından Sınıf Atmosferinin Araştırılması

Ahmet ERİŞ

ss. 76 - 100

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin benimsedikleri liderlik stilleri bağlamında oluşturdukları sınıf atmosferini incelemektir. Araştırma, nitel bir araştırma yöntemi olan vaka çalışması tasarımını benimser. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile seçilmiştir ve sınıflarında 4 ilköğretim okulu öğretmeni ve 20 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın analizi betimsel analiz yöntemi ile yapılmıştır. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, ders işlerken sınıf atmosferine en olumlu katkı, teknoloji ve materyal kullanımı, etkinlikler arası geçişin etkinliği, ders sırasında verilen örnekler ve yaşam gibi durumlarda ödüllendirilerek liderlik ile sağlanmaktadır. odaklılık. Ek olarak, sınıf atmosferine en olumlu katkı, öğrencilerin kendini ifade etme, eşitlik ve demokrasi gibi konularda da lider öğretmenleri ödüllendirerek sağlanır. Ayrıca öğrencilerin derse ve öğretmene karşı olumlu tutumlarının olduğu, öğrenme kaygısının optimum düzeyde olduğu ve beğenme duygusunun karşılıklı olarak sunulduğu ödüllendirici lider öğretmenin sınıfıdır. Bu nedenle ödüllendirici liderlik tarzı ders öğretiminde, demokratik ve duygusal boyutlarda diğer stillere göre daha olumludur.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Atmosferi, Liderlik, Öğretmen Liderliği, İlkokul Öğrencileri

Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Sendikaları: Mevcut Durum ve Beklentiler

Ahmet GÖK, Fatih BOZBAYINDIR

ss. 101 - 127

Özet

Bu çalışmada; ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda eğitim sendikalarının mevcut durumunu değerlendirmek ve öğretmenlerin sendikalardan beklentilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, eğitim sendikalarının eğitim-öğretim temel hak ve özgürlükler, değerler, din eğitimi, çalışma ortamlarının düzenlenmesi, emekli öğretmenlerin sosyal ve mesleki gelişimi, kadın çalışanlara fırsat ve imkân eşitliği sağlama, özlük ve mali haklar ve birlik ve beraberliği sağlama alanlarında çalışmaları olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde öğretmenler eğitim sendikalarının bu alanlarda daha etkin çalışmalar yapmasını istemektedirler. Çalışmada elde edilen sonuçlara ve öğretmenlerin beklentilerine göre öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Eğitim, Sendika, Eğitim Sendikaları.

Göç ve Eğitim: Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Bir İnceleme

Fatma Alaca, Aydın Albak

ss. 128 - 144

Özet

Araştırmanın amacı göç ve eğitimin tanımlamalarından yola çıkarak Suriyeli sığınmacıların durumunu incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi içeriğinde ilerlenmiştir. Üç bölümden oluşan araştırmanın ilk bölümünü kavramsal olarak göç ve Türkiye’ ye göçler oluşturmaktadır. İkinci bölümünde kavramsal olarak eğitim ve Türkiye’ de eğitim politikalarına genel olarak bakış ele alınmıştır. Bu bölümde ayrıntı olarak cumhuriyet dönemi öncesi ve sonrasındaki eğitimsel faaliyetlere değinilmiştir. Cumhuriyet öncesi dönem eğitimi; eski Türkler ve Osmanlı olarak iki ayrı başlık altında detaylandırılmıştır. Cumhuriyet sonrası dönem ise ayrıntılı bir şekilde anlatılmış, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ise ayrı bir başlık altında verilmiştir. Son olarak üçüncü bölümde ise; suriyeli sığınmacılar ve eğitim konuşu işlenmiştir. Bu bölümün alt başlıklarında ise; Suriye savaşı, suriyeli sığınmacıların makro düzeyde Türkiye mikro düzeyde ise Osmaniye ili incelenmiş olup son olarak da eğitim kısmına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Eğitim Politikaları, Göç, Suriye Savaşı