|  ISSN: 2687-5314

Cilt 3 Sayı 1 (Haziran 2021)

Orjinal Araştırma Makaleleri

Öğretmenlerin Tablet Bilgisayarları Kullanmaya İlişkin Tutumları Ve Yenilikçi Uygulamaları

Emre Aslan, Birsen Bahçeci

ss. 6 - 34

Özet

 Bu araştırma ile Anadolu Lisesi öğretmenlerinin FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tabletleri öğretim etkinliklerinde kullanmaya yönelik tutumları ve yenilikçi uygulamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma karma modelde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel kısmında öğretmenlerin tablet bilgisayarları kullanmaya ilişkin tutumlarını tespit etmek için araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretim Etkinliklerinde Tablet Bilgisayar Kullanma Tutum Ölçeği” geliştirilmiş ve kullanılmış; nitel kısmında ise öğretmenler ile yarı yapılandırılmış sorular kullanılarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin pilot uygulaması 11 lisede farklı branşlardan 261 öğretmenin katılımı ile, asıl uygulaması ise 21 lisede yine farklı branşlardan 422 öğretmenin katılımı ile sağlanmıştır. Yüz yüze görüşmeler için görüşme sorularının pilot uygulaması için 5 öğretmen ile görüşülmüş, gerekli görülen düzeltmelerin ardından 32 okulda 37 öğretmen ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma ile geliştirilen ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ,95 olarak belirlenmiştir. Toplanan veriler ışığında öğretmenlerin tutum puanlarının bölüm (branş), yaş, hizmet süresi, bilgisayar kullanma süresine göre manidar bir farklılık göstermediği; ancak, etkileşimli tahta kullanma sıklıklarına göre manidar bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Öte yandan yenilikçi uygulamalar kısmında ise öğretmenlerin ödev gönderme, toplama, dönüt verme, ders sunumu yapma, ölçme-değerlendirme ve kıyaslama çalışmalarında tablet bilgisayarları kullanamadıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın Bu görüşmeler sonucunda öğretmenlerin genel anlamda derslerinde tablet bilgisayarları öğretim amaçlı kullanamadıkları, kullanmak için teknopedagojik anlamda eğitim desteğine ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tablet bilgisayar, Öğretmen tutumları, Yenilikçi uygulamalar, Teknopedagoji

Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Pandemi Sürecinde Coğrafya Eğitimi

Nurullah Kılınç, Nadire Karademir

ss. 35 - 59

Özet

Bu çalışmanın amacı, coğrafya öğretmenlerinin görüşleri aracılığıyla pandemi döneminde coğrafya eğitiminin genel durumunu ve 9. sınıf kazanımları üzerinden bu kazanımların gerçekleşme düzeylerini ortaya koymaktır. Araştırmaya Kahramanmaraş ilinde görev yapan 10 coğrafya öğretmeni katılmıştır. Coğrafya öğretmenlerine hazırlamış olduğumuz yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla sorular yöneltilmiştir. Araştırmaya katılan coğrafya öğretmenlerinin %85’inin okulların tatil edildiği pandemi döneminde coğrafya derslerini elinden geldiği kadarıyla işlemeye devam etmişlerdir. Öğrencilerin ise coğrafya derslerinden kopmamaları için çeşitli imkânlar sunulmuştur. EBA ve diğer eğitim ve sosyal ağlar aracılığıyla iletişim sürdürülmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çeşitli ders videoları, sorular, etkinlikler öğrencilere ulaştırılmıştır. Ayrıca öğrenci velileri ile de iletişim halinde oldukları görülmüştür. Araştırmaya katılan öğrencilerin bir kısmında bilgisayar, tablet gibi cihazların eksikliği nedeniyle canlı derslere katılamadıkları ifade edilmiştir. EBA platformundaki canlı derslerin zaman zaman bağlantı sorunları ve programdan kaynaklanan zaman sınırlaması gibi aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Ancak bu sorunların bakanlık tarafından zamanla alınan tedbirler neticesinde azaldığı ancak halen sorunların devam ettiği ifade edilmiştir. Velilerin bu süreçte genel olarak ilgisiz olduğu, öğrencileri canlı ders esnasında yeterince takip edemedikleri ifade edilmiştir. Öğrencilerin derslere katılım düzeylerinin istenilen seviyede gerçekleşmemiştir. Araştırmaya katılan coğrafya öğretmenleri coğrafya konularından dijital içerik geliştirme konusunda eğitim almalarının faydalı olacağı ifade edilmiştir. EBA’nın tüm öğrencilerin aynı anda ve istedikleri saatte faydalanabileceği şekilde alt yapısının güçlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Coğrafya Eğitimi, Uzaktan Eğitim

Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) Öğrencilerin Fen Başarılarına Etkisi

Burcu Yapıcı, Gülden Gürsoy

ss. 60 - 87

Özet

Bu çalışmada, fen öğretiminde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelenmesi ve Eğitim Bilişim Ağı’na yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada belirtilen amaca ulaşabilmek için nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem kullanılmıştır. Nicel verilerin elde edilmesinde yarı deneysel desen, nitel verilerin elde edilmesinde ise görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Adıyaman ilindeki bir ortaokulda öğrenim gören 81 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen akademik başarı testi ve görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Canlılar ve Enerji İlişkileri ünitesinin öğretiminde EBA destekli öğretimin yapıldığı deney grubu öğrencileri ile yapılandırmacı yaklaşım ile öğretimin gerçekleştiği kontrol grubu öğrencilerinin son test akademik başarı puanları arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu farkın deney grubu lehine olduğu görülmüştür. Nitel veriler, deney grubu öğrencilerinden 10 öğrenci ile görüşme gerçekleştirilerek toplanmıştır. Nitel verilerin analiz sonuçlarında, öğrencilerin EBA’ya ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu görülmüştür. Öğrencilerle yapılan görüşmede hem nicel sonuçların nedeni açıklanmış, hem de öğretim sürecinde uygulanan yöntemin hizmet etme derecesine ilişkin ayrıntılar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Bilişim Ağı, Canlılar ve Enerji İlişkileri, Eğitim Teknolojisi

ÖĞRETMENLERİN PROGRAM OKURYAZARLIKLARI İLE ÖĞRETİM PROGRAMINA BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ayşenur Boncuk

ss. 88 - 108

Özet

Bu çalışma, öğretmenlerin program okuryazarlıkları ile öğretim programına bağlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada Gaziantep ili merkezindeki okullarda görev yapan 394 öğretmen yer almıştır. Çalışmada yer alan öğretmenlerin belirlenmesinde küme örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenlere Bolat (2017) tarafından geliştirilen “Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği” ve Yaşaroğlu ve Manav (2015) tarafından geliştirilen “Öğretim Programına Bağlılık Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçeklerden elde edilen veriler doğrultusunda öğretmenlerin program okuryazarlığı ve öğretim programına bağlılık düzeyleri cinsiyet, eğitim düzeyi ve mesleki kıdem değişkenleri açısından SPSS® 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyi ve öğretim programına bağlılık düzeyleri genel olarak yüksek tespit edilmiştir. Program okuryazarlığı ve öğretim programına bağlılık düzeylerinin her ikisinde de cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmezken eğitim düzeyi ve mesleki kıdem değişkenleri açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Öğretmenlerin program okuryazarlığı düzeyi ile öğretim programına bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki ise pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı çıkmıştır. Son olarak araştırmanın ana amacını doğrultusunda program okuryazarlığının öğretim programına bağlılık üzerinde etkisi doğrusal olarak analiz edilmiş ve analizler sonucunda program okuryazarlığının öğretim programına bağlılık üzerinde anlamlı etkisinin olduğu yani yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler: Eğitim programı, öğretim programı, program okuryazarlığı, programa bağlılık

Lise Öğrencilerinin İmla ve Noktalama Konularındaki Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri

Tamer Yavuz, Ömer Faruk Vural, Mehmet Başaran

ss. 109 - 137

Özet

Bu araştırmadaki amaç, lise öğrencilerinin imla kuralları ve noktalama işaretlerinin öğreniminde yaşadıkları sorunlara dair alana uygulanabilir çözümler üretmektir. Bu amaçla çalışmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu “kolay ulaşılabilir veya elverişli örneklem” yöntemiyle belirlenen 10 öğrenci ve 6 Türkçe/Türk dili ve edebiyatı öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış görüşme formları oluşturulmuştur. Bu görüşme formları, açık uçlu olarak düzenlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin imla ve noktalama konularındaki becerilerini artırmaları için kitaplardan, internetten, konu alanındaki uzmanlardan, sözlük ve imla kılavuzundan destek almaları; okuma çalışmaları yapmaları; günlük hayatta sıkça karşılaşılan yanlışlıkları tespit etmeleri gerekmektedir. Konuların öğretiminde ise soru-cevap etkinliklerine, konuya uygun testlere, dersin eğlenceli hâle getirilmesine, görsel sunum ve canlandırmalara, metin çalışmalarına, konuların öğrenciye sezdirilmesine ihtiyaç vardır. Konular hakkında topluma bilgi verilmeli, çeşitli yayınlar yapılmalı ve kurslar açılmalıdır. Sosyal medya ve televizyon yayınlarında gerekli denetimler yapılarak cezai işlemler uygulanmalı ve içerik ile redaksiyon düzenlemeleri yapılmalıdır. Öğrencilerin teşviki için bolca örnek ve soru çözümleri, ödevler, çeşitli aktiviteler, eğlenceli ve öğretici etkinlikler yer almalı ve öğrencide millî bilinç oluşturulmalıdır. Lise öncesinde ise öğrenciye okuma alışkanlığının kazandırılması, derslerde öğretim tekniklerinin çeşitlendirilmesi ve oyunla öğretim yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lise öğrencileri, İmla kuralları, Yazım kuralları, Noktalama işaretleri

Opinions of Social Studies Teachers about Distance Education 

Kızık Mehmet Mustafa

ss. 138 - 155

Özet

The Coronavirus (Covid-19), which emerged in the city of Wuhan, China towards the end of 2019, adversely affected Turkey as well as the whole world. As a result of this event, our country's health, economy, social life etc. As in many other fields, it has also experienced problems in the field of education. Schools were temporarily closed due to the epidemic, and distance education was used to continue education after the closure of schools. However, since distance education is an unfamiliar and lacking infrastructure in Turkey, it has brought different problems with it. For this reason, this study was conducted, and distance education was evaluated in order to increase the quality of the distance education put into practice and to find solutions to the problems that may occur by referring to the experiences of the teachers who apply this education. In this study, which was conducted to evaluate the distance education process, teachers' opinions were also consulted. The study was conducted with the phenomenology model, which is one of the qualitative research methods. The sample of the study consists of social studies teachers working in Nizip district of Gaziantep province. While creating this sample, 20 teachers were reached with easily accessible case sampling, one of the purposeful sampling methods. In order to get the opinions of 20 teachers in the sample about distance education, a semi-structured interview form created by the researchers was used. Content analysis method was used to analyze the data of the study. With this method, questions were asked to determine the opinions of the teachers, and the statements expressing the same opinion were gathered under a common theme. The findings obtained from the opinions gathered under the common theme were tabulated and these tables were interpreted. According to the findings of the study, most of the participants state that the opportunities and internet infrastructure of the students are insufficient in the distance education process and that some subjects are more inclined to concrete learning.

Anahtar Kelimeler: Distance Education, Student Opportunities, İnternet İnfrastructure