|  ISSN: 2687-5314

Orjinal Araştırma Makalesi | Anadolu Türk Eğitim Dergisi 2022, Cil. 4(2) 35-56

Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Topluluklarına İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Analizi

Mesut Delioğlu, Sedat Aslan, Celal Doğan, Pınar Avcıoğlu, Mustafa Asıl, Resul Çekim

ss. 35 - 56   |  Makale No: ated.2022.003

Yayın tarihi: Aralık 28, 2022  |   Okunma Sayısı: 95  |  İndirilme Sayısı: 238


Özet

Yapılan araştırmada öğretmenlerin mesleki öğrenme topluluklarına ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre analiz edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Hatay ilinde devlet okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrende yer alan öğretmenler arasından “Uygun Örnekleme” yöntemi ile erişilen 307 öğretmen oluşturmaktır. Araştırmada öğretmenlerin mesleki öğrenme topluluklarına ilişkin algılarını belirlemek için “Kişisel Bilgi Formu ve Mesleki Öğrenme Toplulukları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada toplanan veriler SPSS 25. paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Veriler analiz edilirken betimsel istatistiki yöntemlerden aritmetik ortalama ve standart sapma değer hesaplamaları yapılmıştır. Ayrıca araştırmada bağımsız örneklemler t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin mesleki öğrenme topluluklarına ilişkin algılarının katılıyorum düzeyinde yani olumlu olduğu belirlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin mesleki öğrenme topluluklarına ilişkin algıları cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma süresi ve mesleki kıdem gibi kişisel özelliklere göre farklılaştığı belirlenmiştir. Bu durum öğretmenlerin mesleki öğrenme topluluklarına ilişkin algılarının kişisel özelliklere bağlı olduğunu gösterdiği söylenebilir. Başka bir ifade ile öğretmenlerin cinsiyet, eğitim düzeyi, çalışma süresi ve mesleki kıdem gibi kişisel özelliklerinin mesleki öğrenme topluluklarına konusunda öğretmenlerin algıları üzerinde etkili olduğunu ortaya çıkardığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Mesleki öğrenme, Mesleki öğrenme toplulukları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Delioglu, M., Aslan, S., Dogan, C., Avcioglu, P., Asil, M. & Cekim, R. (2022). Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Topluluklarına İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Analizi . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 4(2), 35-56.

Harvard
Delioglu, M., Aslan, S., Dogan, C., Avcioglu, P., Asil, M. and Cekim, R. (2022). Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Topluluklarına İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Analizi . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 4(2), pp. 35-56.

Chicago 16th edition
Delioglu, Mesut, Sedat Aslan, Celal Dogan, Pinar Avcioglu, Mustafa Asil and Resul Cekim (2022). "Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Topluluklarına İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre Analizi ". Anadolu Türk Eğitim Dergisi 4 (2):35-56.

Kaynakça
 1. Aronson, J., Zimmerman, J., & Carlos, L. (1998). Improving student achievement by extending school: Is it just a matter of time https://www.wested.org/online_pubs/po-98-02.pdf, 21.10.2022. [Google Scholar]
 2. Arroyo, H. (2011). Strategies used by successful professional learning communities to maintain hord‘s dimensions of plc‘s and include new members. Doktora tezi, http://search.proquest.com/index, 22.10.2022. [Google Scholar]
 3. Atkinson, L.C. (2005). Schools as learning organizations: relationships between professional learning communities and technology-enriched learning environments. Doktora tezi, http://search.proquest.com/index, 22.10.2022. [Google Scholar]
 4. Barr, R. B., & Tagg, J. (1995). From teaching to learning-A new paradigm for undergraduate education. Change: The magazine of higher learning, 27(6), 12-26. [Google Scholar]
 5. Bob, L., & Johnson Jr. (2009). Understanding schools as organizations: Implications for realizing professional learning communities. In C. A. Mullen (Ed.) The handbook of leadership and professional learning communities (pp. 17-28). Palgrave Macmillan US. Bryk, [Google Scholar]
 6. A., Camburn, E., & Louis, K. S. (1999). Professional community in chicago elementary schools: Facilitating factors and organizational consequences. Educational Administration Quarterly, 35, 751-781. [Google Scholar]
 7. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 8. Cassity, A. (2012). Relatıonships among perceptions of professıonal learning communities, school academic optimism, and student achievement in Alabama middle and high schools. Doktora tezi, The University of Alabama, Tuscaloosa, Alabama. [Google Scholar]
 9. Cheng, H. F., & Dörnyei, Z. (2007). The use of motivational strategies in language instruction: The case of EFL teaching in Taiwan. International Journal of Innovation in Language Learning and Teaching, 1(1), 153-174. [Google Scholar]
 10. Çobanoğlu, R. ve Kasapoğlu K. (2010). PISA’da Fin başarısının nedenleri ve nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 121-131 [Google Scholar]
 11. Demirtaş, Z. (2010). Liselerde okul kültürü ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 208-223. [Google Scholar]
 12. DuFour, R. (2003). Building a professional learning community. The School Administrator, 60(5), 13-18. [Google Scholar]
 13. DuFour, R., & Eaker, R. (1998). Professional learning communities at work: Best practices for enhancing student achievement. Bloomington, IN: National Educational Service.  [Google Scholar]
 14. Eaker, R., DuFour, R., & DuFour, R. (2002). Getting started: Reculturing schools to become professional learning communities. Bloomington, IN: National Educational Service. [Google Scholar]
 15. Engin, A. O., Özen, Ş. ve Bayoğlu, V. (2009). Öğrencilerin okul öğrenme başarılarını etkileyen bazı temel değişkenler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 125-156. [Google Scholar]
 16. Eraslan, L. (2004). Liderlik olgusunun tarihsel evrimi, temel kavramlar ve yeni liderlik paradigmasının analizi. Milli Eğitim, 162. [Google Scholar]
 17. Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Seçkin. [Google Scholar]
 18. Hara, S. R., & Burke, D. J. (1998). Parent involvement: The key to improved student achievement. School Community Journal, 8(2), 9-19. [Google Scholar]
 19. Hord, S.M. (1997). Professional learning communities. Southwest Educational Development Laboratory. http://www.sedl.org/pubs/change34/plc-cha34.pdf, 11.10.2022. [Google Scholar]
 20. Huffman, J. B., & Hipp, K.K. (Eds.). (2003). Reculturing schools as professional learning communities. Lanham, MD: Scarecrow Publishing. [Google Scholar]
 21. Kalaycı, Ş. (2017). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Dinamik Akademi. [Google Scholar]
 22. Kılınç, A. Ç. (2013). İlköğretim okullarında liderlik kapasitesinin belirlenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 23. Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. New York: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 24. Leonard, L., & Leonard, P. (2001). Assessing aspects of professional development in schools: Beliefs versus practices. The Alberta Journal of Educational Research, XLVII(1), pp. 4- 23. [Google Scholar]
 25. Metin, M. (2013). Öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurların farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1) 67-83. [Google Scholar]
 26. Miller, L.M. (2005). Lean teams- developing the team-based organization the skills and practices of high performance business teams. [Google Scholar]
 27. Öğdem, Z. (2015). Mesleki öğrenme topluluğu olarak ilköğretim okullarında takım liderliği ve örgüt iklimi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 28. Özdemir, M. (2018). Eğitim yönetimi: Alanın temelleri ve çağdaş yönelimler. Ankara: Anı Yayıncılık. [Google Scholar]
 29. Özdemir, S. (2014). Eğitimde örgütsel yenileşme. Ankara: Pegem Akademi. Prensky, M. (2007). Changing paradigms. Educational Technology, 1-3. [Google Scholar]
 30. Reigeluth, C. M. (2012). Instructional theory and technology for the new paradigm of education. RED, Revista de Educación a distancia, 32, 1-18. [Google Scholar]
 31. Roberts, M.L. (2010). Improving student achievement through professional learning communities. Doktora tezi, University of Nebraska at Lincoln. [Google Scholar]
 32.  Senge, P. M. (2011). Beşinci disiplin. A.İldeniz ve A.Doğukan çev., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. [Google Scholar]
 33. Sparks, D. (2004). Leading for transformation in teaching, learning, and relationships. [Google Scholar]
 34. R. DuFour, R. DuFour, and R. Eaker (Eds.), In On common ground: The power of professional learning communities. (pp. 155-175). Bloomington, IN: Solution Tree. [Google Scholar]
 35. Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics. (6. edition). Pearson Education. [Google Scholar]
 36. Talbert, J.E., & McLaughlin, M.W. (1994). Teacher professionalism in local school contexts. American Journal of Education, 102, 123-153. [Google Scholar]
 37. Timperley, H. (2008). Teacher professional learning and devolopment. Educational Practice Series 1-8. [Google Scholar]
 38. Timperley, H., Wilson A., Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher professional learning and development. Best Evidence Synthesis Iteration. [Google Scholar]
 39. Tylus, J. D. (2009). The impact of enabling school structures on the degree of internal school change as measured by the implementation of pprofessional learning communities. Doktora tezi, Virginia Commonwealth University-Richmond, Virginia. [Google Scholar]
 40. Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. Teaching and Teacher Education, 24(1), 80-91 [Google Scholar]