|  ISSN: 2687-5314

Orjinal Araştırma Makalesi | Anadolu Türk Eğitim Dergisi 2022, Cil. 4(2) 57-71

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI VE İLGİLİ ALAN YAZININA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Abdulkadir Mıhçı, İsmet Hozatlıoğlu

ss. 57 - 71   |  Makale No: ated.2023.001

Yayın tarihi: Haziran 19, 2023  |   Okunma Sayısı: 21  |  İndirilme Sayısı: 180


Özet

Öğretmenlik günümüzde insanlığın varlığını sürdürmesi açısından önemli bir meslek olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan araştırmanın amacı ortaokullarda öğretmenlik yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin mesleki sorunlarının, Sosyal Bilgiler dersi açısından sorunlarının ve ilgili alan yazınına yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme soruları açık uçlu soru tekniği ile hazırlanmıştır. 5. 6. 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretmenlerinin mesleki sorunları ve bu sorunlara yönelik çeşitlendirdikleri öneriler araştırmanın problemine çözüm merkezi oluşturmuştur. Mesleki, ekonomik, ders öğretimi ve bunun gibi alanlardaki sorunlarına yönelik öğretmenler hazırlanan görüşme soruları ve akademik kariyerleri açısından görüşlerin irdelendiği sorular ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen öğretmen görüşlerinden kodlamalar ile içeriğin analiz edilmesi sonrası alt problemlere yönelik sonuçlar şu şekildedir: Sosyal Bilgiler öğretmenliğine verilen önemin yetersiz olması, Sosyal Bilgiler dersi öğretimi açısından ortak görüş ise ders içeriğinin yoğun ve ders süresinin yetersiz olduğu yönündedir. Sosyal Bilgiler dersi açısından sorunları ise hazırlanan öğretim programının yetersiz olduğu, ders süresinin kazanım aktarımında eksik kaldığı ve öğretmenin dersi planlaması yönünde bilgi eksiklikleri yaşadığı yönündedir. Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin mesleki açıdan Covid-19 sürecinin öğretmenleri etkilediği görüşünü ve Sosyal Bilgiler dersi öğretimi açısından öğrencilerin ders konularını algılamada konu içeriğine ve sınıf durumuna bağlı değişiklikler ile sorunlar yaşandığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Öğretmen sorunları, Öğretmen görüşleri.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Mihci, A. & Hozatlioglu, I. (2022). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI VE İLGİLİ ALAN YAZININA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 4(2), 57-71.

Harvard
Mihci, A. and Hozatlioglu, I. (2022). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI VE İLGİLİ ALAN YAZININA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 4(2), pp. 57-71.

Chicago 16th edition
Mihci, Abdulkadir and Ismet Hozatlioglu (2022). "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI VE İLGİLİ ALAN YAZININA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ". Anadolu Türk Eğitim Dergisi 4 (2):57-71.

Kaynakça
 1. Akdağ, H. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler öğretim programının öğretmen ve öğrenci açısından uygulama dönütleri (Konya İli Örneği), (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 2. Akşit, İ. (2011). İlköğretimde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlar (Denizli ve Erzurum örneği), (Yüksek lisans tezi) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp [Google Scholar]
 3. Alaca, E.(2022). Values in Social Studies Curriculum: Case of Turkey. Open Journal for Educational Research, 6(2), 155-164. [Google Scholar]
 4. Alaca, E. (2017). Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(18), 759-786. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/egitimvetoplum/issue/36222/407955 [Google Scholar]
 5. Baysan, S., Ercan, B., & Öztürk, A. (2011). Türkiye'de öğretmen yetiştirmede istihdam sorunu: Sosyal bilgiler öğretmenliği örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 131-154. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/musbed/issue/23549/250894 [Google Scholar]
 6. Buran, A. (2015). Nitel araştırmada veri toplama. Ankara: Anı Yayıncılık. Creswell, J. W. (2017). Resarch design qualitative, quantitative and mixed methods approaches. (Selçuk Beşir Demir Çev. Ed.). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Çelikkaya, T., Karakuş, U., & Demirbaş, Ç. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Araçlarını Kullanma Düzeyleri ve Karşılaştıkları Sorunlar. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 57-76. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59507/855653 [Google Scholar]
 8. Dikmenli, N. (2020). Ortaokul sosyal bilgiler dersi öğretiminde sosyal bilgiler öğretmenlerinin karşılaştıkları problemlere dair öğretmen görüşlerinin yansımaları: Akdeniz bölgesinde bir il. Turkish Studies Educational Studies, cilt.16, sa.1, ss.241-267, 2021. Erişim adresi: https://avesis.akdeniz.edu.tr/yayin/1b54d6dd-a972-4cfe-a408- 995c27c34e8e/ortaokul-sosyal-bilgiler-dersi-ogretiminde-sosyal-bilgiler-ogretmenlerinin karsilastigi-problemlere-dair-ogretmen-goruslerinin-yansimalari [Google Scholar]
 9. Gönenç, S., & Açıkalın, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve bunlara getirdikleri çözüm önerileri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Erişim adresi: https://dspace.trakya.edu.tr/xmlui/handle/trakya/5795  [Google Scholar]
 10. Güler, A., Halıcıoğlu, M.B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]
 11. Karasar, N. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. [Google Scholar]
 12. Köksal, H. (2019). Sosyal bilgilerin doğası. İ. H. Demircioğlu, S. Kaymakçı ve E. Demircioğlu (Ed.). Türkiye’de sosyal bilgiler eğitimi araştırmaları el kitabı (Birinci Baskı) içinde (s: 177-189). Ankara. Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 13. Köksal, K., Yaylacı, Z., Ümit, Y. E. L., Erbaş, S., & Kılcan, B. (2022). Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Kök Değerler Açısından İncelenmesi. Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 74-87. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/buaad/issue/71393/1129797 [Google Scholar]
 14. Kuş, Z., & Çelikkaya, T. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Beklentileri (ss. 69-91). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 69-91. [Google Scholar]
 15. MEB, (2018). Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4, 5 ,6 ve 7. sınıflar).http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686- [Google Scholar]
 16. Öztürk, Ş. (2010). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 17. Öztürk, M.A. (2019). Sınıf öğretmenlerinin iş yükü algısı ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğiitm Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir. [Google Scholar]
 18. Sever, R., Aydın, M. ve Koçoğlu, E. (Ed.). (2017). Alternatif yaklaşımlarla sosyal bilgiler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. [Google Scholar]
 19. Uzuner, Y. (1999). Niteliksel araştırma yaklaşımı. Uzuner, Y. (Ed.). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (s: 175-190). Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1081, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 601. Eskişehir. Ünite 9: 175-190. [Google Scholar]
 20. Yılmaz, K. (2010). Sosyal Bilgiler Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 839-867. Erişim adresi: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/119930/ [Google Scholar]
 21. Yılmaz, K., & Tepebaşı, F. (2011). İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 157-177. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/jiss/issue/25899/272988  [Google Scholar]