|  ISSN: 2687-5314

Orjinal Araştırma Makalesi | Anadolu Türk Eğitim Dergisi 2024, Cil. 6(2) 173-183

TÜBİTAK 2204-B Araştırma Projelerinin Bölge Sergisinde Yer Alan Öğrencilere Katkıları

Fatih Kurt, Lale Kurt & Burcu Gürgen Akıcı

ss. 173 - 183   |  Makale No: MANU-2401-21-0004.R3

Yayın tarihi: Haziran 30, 2024  |   Okunma Sayısı: 15  |  İndirilme Sayısı: 28


Özet

Bu çalışmanın amacı, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında bölge sergisine davet edilen toplantılar, sergiye katılanların bakışlarının incelenmesi ve sürecin bölge sergisinde yer alan katılım katkılarının ortaya konulmasıdır. Bu etkili nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken amaçsal uygulama yöntemlerinden biri olan ölçülü uygulama kullanıldı. Çalışma grubu dahil edilen dokuz öğrenci belirlenirken TÜBİTAK 2204-B Araştırma Projeleri'nde bölge sergisine davet edilmiş olma kriteri göz önüne alınmıştır. Katılımcı işlemleri sürecinde kazanılan değerlerle ilgili yayınlanmalar, elde edilen veriler kodlanmış ve temalar oluşturularak analiz edilmiştir. Yapılan bu araştırmada elde edilen bulgulara göre TÜBİTAK 2204-B araştırma projelerinin uygunluğunun belirtildiği şekilde bilimsel yöntemlerle teşvik edilmektedir. Ayrıca bölge sergisi sürecinde aktif rol almakta olduğu görülüyor. Aktif varlıkların rol almaları ve yaşanan deneyimlerin sahip oldukları değerlerin özelliklerinde artışa neden olmaktadır. Bölge sergisi süreci boyunca bilgilendirme; krizlerinin gelişmesi, iletişim özelliklerinin gelişmeleri, bakış açısının ana hatları gibi sosyal öğrenmelerle ilgili değerler elde etmekle beraber yaratıcı düşünme, sorumluluk alma, kalma ve hoşgörülü olma gibi değerler konusunda da gelişme göstermektedir. TÜBİTAK 2204-B Araştırma Projeleri bölge sergisine katılanların karar verme cesaretlerinin, toplum içindeki saygınlıklarının ve tanınırlıklarının giderek arttığına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Araştırma projesi, Bölge sergisi, Değerler eğitimi, TÜBİTAK, 2204-B


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Kurt, F., Kurt, L. & Akici, B.G. (2024). TÜBİTAK 2204-B Araştırma Projelerinin Bölge Sergisinde Yer Alan Öğrencilere Katkıları . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 6(2), 173-183.

Harvard
Kurt, F., Kurt, L. and Akici, B. (2024). TÜBİTAK 2204-B Araştırma Projelerinin Bölge Sergisinde Yer Alan Öğrencilere Katkıları . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 6(2), pp. 173-183.

Chicago 16th edition
Kurt, Fatih, Lale Kurt and Burcu Gurgen Akici (2024). "TÜBİTAK 2204-B Araştırma Projelerinin Bölge Sergisinde Yer Alan Öğrencilere Katkıları ". Anadolu Türk Eğitim Dergisi 6 (2):173-183.

Kaynakça
 1. Aksoy, N.,&Bozpolat, E. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Yarışması’na İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(4), 1720-1756. [Google Scholar]
 2. Avcı, E., Özenir, Ö. S., & Yücel, E. (2016). TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan öğrencilerin yarışma sonrası kazanımlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(27/3), 1-21. [Google Scholar]
 3. Artvinli, E., Çetintaş, H., & Terzi, İ. (2020). TÜBİTAK ortaokul öğrencileri araştırma projelerinin bilimsel danışmanlık süreci yönetimi: fen bilimleri örneği. International Journal of Active Learning, 5(2), 86- 126. https://doi.org/10.48067/ijal.827001 [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Başbay, A. (2005). Basamaklı Öğretim Programıyla Desteklenmiş Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Sürecine Etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 6(1), 95-116. [Google Scholar]
 5. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri. Pegem Yayıncılık, Ankara [Google Scholar]
 6. Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni(Çev. Ed. M. Bütün ve S. B. Demir.). Siyasal Kitabevi: Ankara [Google Scholar]
 7. Çeken, Ç. (2017). TÜBİTAK ve MEB proje yarışmaları süreçlerinin karşılaştırılması. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 46-52. [Google Scholar]
 8. Çepni, S. (2021). Proje, Tez ve Araştırma Makalelerinin Kavramsal ve Kuramsal Çerçevesi Nasıl Yapılandırılmalı?. Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 4(3), 203-216. [Google Scholar]
 9. Çetin, O. & Şengezer, B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin proje çalışmalarına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14(1), 24–49. [Google Scholar]
 10. Deveci, İ.,&Daşçı, H. (2020). Ortaokul Seviyesi TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmasına Katılan Danışman Öğretmenlerin Proje Deneyimleri. Journal of IndividualDifferences in Education, 2(2), 75-97. [Google Scholar]
 11. Durmuş, M. E. (2020). Matematik öğretimi bağlamında ilkokul öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine yönelik deneyimleri: Bir olgu bilim araştırması (Master'sthesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü). [Google Scholar]
 12. Güven, B. (2019). Ortaokul matematik proje görevi uygulamalarına yönelik öğrenci öğretmen veli görüşleri [Yüksek lisans tezi, Düzce Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 13. Kadıoğlu, H. (2020 Mart). Öğretmen adaylarının TÜBİTAK araştırma proje deneyimleri üzerine nitel bir araştırma. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul. [Google Scholar]
 14. Karademir, E.,Sarikahya, E., &Altunsoy, K. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin beceri kavramına yönelik algıları: bir olgubilim çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 53-71. [Google Scholar]
 15. Kuçaridi, J. (1995). Felsefi açıdan eğitim ve Türkiye’de eğitim. İstanbul: 17–18 Kasım, Türkiye Felsefe Kurumu. [Google Scholar]
 16. Kulaksızoğlu, A.,& Dilmaç, B. (2000). İnsani değerler eğitimi programi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(12), 199-208. [Google Scholar]
 17. Küfrevioğlu, R. M., Baydaş, Ö., & Göktaş, Y. (2011). Proje ve beceri yarışmalarında elde edilen kazanımlar, karşılaşılan zorluklar ve öneriler. 5th International Computer&Instructional Technologies Symposium, Elazığ [Google Scholar]
 18. Meriç, C. (1997). Bu Ülke [ThisCounty]. İstanbul, İletişim Yayınları. [Google Scholar]
 19. Miles, M. B. &Huberman, A. M. (1994). Qualitativedataanalysis: An expandedsourcebook. USACalifornia: Sage. [Google Scholar]
 20. Okuyucu, M. A. (2019). 4006-TÜBİTAK bilim fuarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. International Journal of SocialSciencesandEducationResearch, 5(2), 202-218. https://doi.org/10.24289/ijsser.545583 [Google Scholar] [Crossref] 
 21. Özet, İ. (2014). Kent araştırmaları ve nitel yöntem. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. [Google Scholar]
 22. Püsküllüoğlu, A. (2008). Türkçe Sözlük, Can Yayınları. Basım, İstanbul. [Google Scholar]
 23. Sayır, E. (2018). Ortaokul öğrencileri ile fen ve matematik öğretmenlerinin TÜBİTAK proje etkinliklerine ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi[Doktora tezi, Kastamonu Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ [Google Scholar]
 24. TDK. (2022). Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Web Sitesi: www.sozluk.gov.tr adresinden alındı [Google Scholar]
 25. Torun, E.,& Akpınar, M. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin TÜBİTAK 4006 proje deneyimlerinden yansımalar: sorunlar ve çözüm önerileri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(2), 717-741. [Google Scholar]
 26. Yerdelen Damar, S.,&Soyalp, F. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin proje yarışması ve okul bağlamında kullandıkları öğrenme yaklaşımları: epistemolojik değişkenlik. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 593-630. [Google Scholar]
 27. Yıldırım, H. İ. (2020). Bilim fuarında projeyle yer alan öğrencilerin ve danışman öğretmenlerin bilim fuarına ilişkin görüşleri. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7, 28- 51.https://doi.org/10.30900/kafkasegt.677181 [Google Scholar] [Crossref] 
 28. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (12. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara [Google Scholar]