|  ISSN: 2687-5314

Orjinal Araştırma Makalesi | Anadolu Türk Eğitim Dergisi 2023, Cil. 5(1) 1-16

Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Yaşadığı Gerçeklik Şokları

Metin Beşaltı, Recep Kahramanoğlu, Ali Kılıç

ss. 1 - 16   |  Makale No: ated.2023.003

Yayın tarihi: Temmuz 05, 2023  |   Okunma Sayısı: 104  |  İndirilme Sayısı: 251


Özet

Bu çalışma; COVİD-19 salgınından dolayı zorunlu olarak uygulanan uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin yaşadığı gerçeklik şoklarını ortaya çıkarmayı amaç edinmiştir. Bu araştırma, nitel araştırmanın bütüncül tek durum deseniyle şekillendirilmiştir. Araştırma, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında Gaziantep’te acil eylem planı olarak uygulanan uzaktan eğitim faaliyetini yürüten 25 öğretmenle yapılmıştır. Çalışma gurubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örneklemeyle seçilmiştir. Araştırmanın verileri, nitel veri toplama araçlarından biri olan yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile toplanmıştır. Toplanan veriler nitel içerik analiziyle analiz edilmiştir. Analiz edilen veriler sonucunda, öğrencilerin maddi durumunun düşük olması, öğretim sürecindeki bazı uygulamaların uzaktan yapılamaması, veliler ve okul idaresinin olumsuz davranışları, sınıf yönetiminde hakimiyetin tam sağlanamaması, uzaktan eğitimde iş yükünün fazla olması, öğretmenin Web 02 araçları noktasında yetersizlikleri ve ülkenin internet altyapının neden olduğu internet sorunları; öğretmende stres, kaygı, tükenmişlik, çaresizlik, bıkkınlık, öz yeterlilikte düşüş gibi duyuşsal problemlere neden olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Gerçeklik şoku, Uzaktan eğitim, Öğretmen


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Besalti, M., Kahramanoglu, R. & Kilic, A. (2023). Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Yaşadığı Gerçeklik Şokları . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 5(1), 1-16.

Harvard
Besalti, M., Kahramanoglu, R. and Kilic, A. (2023). Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Yaşadığı Gerçeklik Şokları . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 5(1), pp. 1-16.

Chicago 16th edition
Besalti, Metin, Recep Kahramanoglu and Ali Kilic (2023). "Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Yaşadığı Gerçeklik Şokları ". Anadolu Türk Eğitim Dergisi 5 (1):1-16.

Kaynakça
 1. Botha, C. S. ve Rens, J. (2018). Are they really ‘ready, willing and able’? Exploring reality shock in beginner teachers in South Africa. South African Journal of Education, 38(3). [Google Scholar]
 2. Creswell, J. W. (2017). Eğitim araştırmaları: Nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi: Edam. [Google Scholar]
 3. Çalıskan, A. ve Ergun, Y. A. (2012). Examining job satisfaction burnout and reality shock amongst newly graduated nurses. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 1392-1397. teachers. Teaching and teacher education, 48, 1-12 [Google Scholar]
 4. Erikson, E. H. ve Erikson, J. M. (2014). İnsanın 8 evresi. Okuyanus yayınları. Children and adolescents. Psychological Assessment, 23(2), 311-324. [Google Scholar]
 5. Farrell, T. S. (2016). Surviving the transition shock in the first year of teaching through reflective practice. System, 61, 12-19. [Google Scholar]
 6. Feiman-Nemser, S. (2001). Helping novices learn to teach: Lessons from an exemplary support teacher. Journal of Teacher Education, 52(1), 17-30. [Google Scholar]
 7. Gan, Z. (2018). Success and failure in first-year teaching: Mainland Chinese ESL teachers in Hong Kong schools. Cogent Education, 5(1), 145-156.   [Google Scholar]
 8. Joiner, S. ve Edwards, J. (2008). Novice teachers: Where are they going and why don’t they stay. Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, 1(1), 36-43. [Google Scholar]
 9. Kim, H. ve Cho, Y. (2014). Pre-service teachers’ motivation, sense of teaching efficacy, and expectation of reality shock. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 42(1), 67-81. [Google Scholar]
 10. Korkmaz, İ., Saban A. ve Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38(38), 266-277. [Google Scholar]
 11. Mahmood, S. (2013). “Reality shock”: New early childhood education teachers. Journal of Early Childhood Teacher Education, 34(2), 154-170. [Google Scholar]
 12. McCormack, A. ve Thomas, K. (2003). Is survival enough? Induction experiences of beginning teachers within a New South Wales context. Asia-Pacific Journal of teacher education, 31(2), 125-138. [Google Scholar]
 13. Mintz, J., Hick, P., Solomon, Y., Matziari, A., Ó’Murchú, F., Hall, K. Ve Margariti, D. (2020). The reality of reality shock for inclusion: How does teacher attitude, perceived knowledge and self-efficacy in relation to effective inclusion in the classroom change from the pre-service to novice teacher year? Teaching and Teacher Education, 91, 103042. [Google Scholar]
 14. Moir, E. (2016). New teacher development for every inning. New Teacher Center. Özkan, S. (2017). Gerçeklik şoku ile örgütsel tükenmişlik ilişkisinin resmi liselerde görev yapan öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Muş ili örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara [Google Scholar]
 15. Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of educational research, 54(2), 143- 178. [Google Scholar]
 16. Voss, T. ve Kunter, M. (2020). “Reality Shock” of Beginning Teachers? Changes in Teacher Candidates’ Emotional Exhaustion and Constructivist-Oriented Beliefs. Journal of Teacher Education, 71(3), 292-306.   [Google Scholar]