|  ISSN: 2687-5314

Orjinal Araştırma Makalesi | Anadolu Türk Eğitim Dergisi 2023, Cil. 5(1) 29-53

 Ortak Bilgi İnşa Modeli Uygulamalarının Fen Bilimleri Dersinde Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri 

Ozan Emre Demirel, Lütfullah Türkmen

ss. 29 - 53   |  Makale No: ated.2023.005

Yayın tarihi: Temmuz 05, 2023  |   Okunma Sayısı: 209  |  İndirilme Sayısı: 291


Özet

Araştırmada Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (FBDÖP)’nda yer alan 6. sınıf “madde ve ısı” ünitesine yönelik uygulanan Ortak Bilgi İnşa Modeli (OBİM)’nin kullanımına yönelik öğrenci görüşleri ortaya çıkarılmıştır. Araştırma yarı deneysel araştırma modelinin "ön-test son-test eşitlenmemiş kontrol grubu deseni" esas alınarak yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi işe koşulmuş, öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9 hafta sürmüş olup ege bölgesinde bir ilde bulunan bir ortaokuldaki toplam 72 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmış, kod ve kategoriler oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrenciler, gerçekleştirilen deneylerin öğretici olduğunu, videoların eğlenceli olduğunu ve derste oynadıkları eğitsel oyunları beğendiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler, tablet bilgisayar kullandıkları sırada internetten derinlemesine araştırma yaptıklarını, sonuçları arkadaşları ile paylaştıklarını, buradan elde edilen bilgiler ışığında tartışmalar yaptıklarını ve bu tartışmalar sırasında kendilerini daha rahat hissettiklerini ifade etmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Ortak bilgi inşa modeli, Ortak bilgi yapılandırma modeli, Madde ve ısı, Argümantasyona dayalı öğrenme, TAVAÇ kâğıtları, Öğrenci görüşleri


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Demirel, O.E. & Turkmen, L. (2023).  Ortak Bilgi İnşa Modeli Uygulamalarının Fen Bilimleri Dersinde Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri  . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 5(1), 29-53.

Harvard
Demirel, O. and Turkmen, L. (2023).  Ortak Bilgi İnşa Modeli Uygulamalarının Fen Bilimleri Dersinde Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri  . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 5(1), pp. 29-53.

Chicago 16th edition
Demirel, Ozan Emre and Lutfullah Turkmen (2023). " Ortak Bilgi İnşa Modeli Uygulamalarının Fen Bilimleri Dersinde Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri  ". Anadolu Türk Eğitim Dergisi 5 (1):29-53.

Kaynakça
 1. Akgün, A., Duruk, Ü. ve Gülmez-Güngörmez, H. (2016). Altıncı sınıf öğrencilerinin ortak bilgi yapılandırma modeline ilişkin görüşleri, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 184-203. [Google Scholar]
 2. Atayeter, M. (2019). Fen bilimleri dersi maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinde ortak bilgi yapılandırma modelinin ortaokul 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve fene yönelik tutumlarına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla. [Google Scholar]
 3. Bakırcı, H. ve Çepni, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretimi için yeni bir model: Ortak bilgi yapılandırma modeli, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde. [Google Scholar]
 4. Bakırcı, H. ve Çepni, S. (2014). Fen bilimleri dersi öğretim programı temelinde ortak bilgi yapılandırma modelinin irdelenmesi, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(2), 83-94. [Google Scholar]
 5. Bakırcı, H., Çepni, S. ve Ayvacı, H. Ş. (2015). Ortak bilgi yapılandırma modeli hakkında fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 97-127. [Google Scholar]
 6. Bakırcı, H. ve Ensari, Ö. (2018). Ortak bilgi yapılandırma modelinin ısı ve sıcaklık konusunda lise öğrencilerinin akademik başarılarına ve kavramsal anlamalarına etkisi, Eğitim ve Bilim, 43, 196. [Google Scholar]
 7. Bayar, M. F. (2019). The effect of common knowledge construction model on science process skills and academic achievement of secondary school students on solar system and eclipse, Online Science Education Journal, 4(1), 4-19. [Google Scholar]
 8. Benli-Özdemir, E. (2014). Fen öğretiminde ortak bilgi yapılandırma modelinin ilköğretim öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenmeleri üzerine etkilerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 9. Biernacka, B. (2006). Developing scientific literacy of grade five students: A teacher researcher collaborative effort, Unpublished Ph.D. Dissertation, University of Manitoba, Canada. [Google Scholar]
 10. Bowden, J. A. (1994). The nature of phenomenoraphic research, Phenomenographic Research: Variations in a method, Eds.: J. A. [Google Scholar]
 11. Bowden & E. Walsh, The Warburton Symposium, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, 1-16. [Google Scholar]
 12. Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı (20. Baskı), Pegem A Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 13. Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Pegem A Akademi, Ankara. [Google Scholar]
 14. Caymaz, B. (2018). Farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki okullarda 7. sınıf elektrik enerjisi ünitesinin öğretiminde ortak bilgi yapılandırma modelinin etkisinin incelenmesi, Doktora Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu. [Google Scholar]
 15. Caymaz, B. and Aydin, A. (2020). The Effect of common knowledge construction model-based instruction on 7th grade students’ academic achievement and their views about the nature of science in the electrical energy unit at schools of different socio-economic levels, International Journal of Science and Mathematics Education, 1-33. [Google Scholar]
 16. Cresswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (2nd ed.), Sage Journals, Thousand Oaks, California. [Google Scholar]
 17. Creswell, J. W. (2009). Research design, qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Third Edition. California: SAGE Publications. [Google Scholar]
 18. Çalık, M. and Cobern, W. W. (2017). A cross-cultural study of CKCM efficacy in an undergraduate chemistry classroom, Chemistry Education Research and Practice, 18(4), 691-709. [Google Scholar]
 19. Demirel, O. E. (2022). 6.sınıf “madde ve ısı” ünitesine yönelik Ortak Bilgi İnşa Modeli uygulamalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Doktora tezi, Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uşak. [Google Scholar]
 20. Duschl, R. A. and Osborne, J. (2002). Supporting and promoting argumentation discourse in science education, Studies in Science Education, 38, 39-72. [Google Scholar]
 21. Ebel, R. L. (1965). Measuring educational achievement, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. [Google Scholar]
 22. Ebenezer, J.V. and Connor, S. (1999). Learning to teach science: A model for the 21st century, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey. [Google Scholar]
 23. Ebenezer, J.V. and Fraser, D. M. (2001). First year chemical engineering students’ conceptions of energy in solution processes: Phenomenographic categories for common knowledge construction, Science Education, 85(5), 509–535. [Google Scholar]
 24. Ebenezer, J.V. and Puvirajah, A. (2005). WebCT dialogues on particle theory of matter: Presumptive reasoning schemes, Educational Research and Evaluation, 11(6), 561–589.   [Google Scholar]
 25. Ebenezer, J.V., Chacko, S., Kaya, O. N., Koya, S. K. and Ebenezer, D. L. (2010). The effects of common knowledge construction model sequence of lessons on science achievement and relational conceptual change, Journal of Research in Science Teaching, 47(1), 25–46. [Google Scholar]
 26. Ertuğrul, N. (2015). Fen bilimleri öğretiminde ortak bilgi yapılandırma modelinin öğrenme ürünlerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale. [Google Scholar]
 27. İyibil, Ü. (2011). A new approach for teaching ‘energy’ concept: The common knowledge construction model, Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), Dokuz Eylül University Institute, Turkey. http://hdl.handle.net/20.500.12397/5147 [Google Scholar]
 28. Karabal, M. (2018). Öğretmen adaylarının sosyobilimsel konuların öğretiminde Ortak Bilgi Yapılandırma Modeli'nin karar verme ve problem çözme eğilimlerine etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Denizli. [Google Scholar]
 29. Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi, 21. Basım, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. [Google Scholar]
 30. Kaya, Z. (2014). Harmanlanmış öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisi ve sınıf içi öğretim becerilerinin geliştirilmesi üzerine etkisi, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 31. Kolsto, S. D., Bungum, B., Arnesen, E., Isnes, A., Kristensen, T., Mathiassen, K., Mestad, I., Quale, A., Tonning, A. S. V. and Ulvık, M. (2006). Science students’ critical examination of scientific information related to SSI, Science Education, 90, 632-655. [Google Scholar]
 32. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 33. Palta, H. (2022). Ortak Bilgi Yapılandırma Modelinin fen bilgisi eğitimi öğrencilerinin radyoaktivite konusunu kavramalarına etkisi, yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 34. Pedretti, E. (1999). Decision making and STS education: Exploring scientific knowledge and social responsibility in schools and science centers through an issue-based approach, School Science and Mathematics, 99(4), 174-181. [Google Scholar]
 35. Prosser, M. and Trigwell, K. (1997). Relations between perceptions of the teaching environment and approaches to teaching, British Journal of Educational Psychology, 67, 25-35. [Google Scholar]
 36. Sadler, T. D. (2004). Informal reasoning regarding socio-scientific issues: a critical review of research, Journal of Research in Science Teaching, 41, 513- 536. [Google Scholar]
 37. Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme değerlendirme (14. Baskı), Yargı Yayınevi, Ankara. Topçu, M. S. (2015). Sosyobilimsel konular ve öğretimi, Pegem A kademi, Ankara. [Google Scholar]
 38. Toptaş, V. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının etkileşimli tahta kullanımlarına ilişkin görüşleri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 117-130. [Google Scholar]
 39. Tümay, H. (2008). Argümantasyon odaklı kimya öğretimi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 40. Tüysüz, C. ve Demirel, O. E. (2020). Probleme ve argümantasyona dayalı öğrenme yöntemlerinin “karışımlar” konusundaki etkilerinin incelenmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 43-61. [Google Scholar]
 41. Ürünibrahimoğlu, M. (2023). İlkokul fen bilimleri dersinde ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretimin etkililiği, Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. [Google Scholar]
 42. Vygotsky, L. (1987). The collected works of Vygotsky: Problems of general psychology, including the volume thinking and speech, Eds: R. W. Rieber and A. S. Carton, Plenum Press, New York. [Google Scholar]
 43. Walker, A. K. and Zeidler, L. D. (2007). Promoting discourse about socioscientific issues through scaffolded inquiry, International Journal of Science Education, 29(11), 1387-1410. [Google Scholar]
 44. Weinfurt, K. P. (1995). Multivariate Analysis of Variance, Reading and Understanding Multivariate Statistics, Eds.: L. G. Grimm and P. R. Yarnold, American Psychological Association, Washington D.C., US, 245- 276. [Google Scholar]
 45. Wood, L. C. (2012). Conceptual change and science achievement related to a lesson sequence on acids and bases among African American alternative high school students: A teacher’s practical arguments and the voice of the “other”, Unpublished Ph.D. Dissertation, Wayne State University, Michigan. [Google Scholar]
 46. Wood, L. C., Ebenezer, J. and Boone, R. (2013). Effects of an intellectually caring model on urban African American alternative high school students’ conceptual change and achievement in chemistry, Chemistry Education Research And Practice, 14(4), 390-407  [Google Scholar]
 47. Yıldızbaş, H. (2017). Ortak bilgi yapılandırma modeline dayalı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.  [Google Scholar]