|  ISSN: 2687-5314

Orjinal Araştırma Makalesi | Anadolu Türk Eğitim Dergisi 2024, Cil. 6(2) 184-195

Anaokulu Müdürlerinin Kayırmacı Davranışları İle Öğretmenlerin Motivasyonları Arasındaki İlişki

Şeyma Öz & Imam Bakır Arabacı

ss. 184 - 195   |  Makale No: MANU-2405-03-0002.R2

Yayın tarihi: Haziran 30, 2024  |   Okunma Sayısı: 13  |  İndirilme Sayısı: 26


Özet

Özet

Bu araştırmada anaokullarında çocukların fiziksel algılarına göre okulların sergiledikleri kayırmacılık ile ayırma motivasyonları arasında parçalama ayarlamaları yapılır. Bu güzel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini 2022-2023 eğitim öğretim yılında Elazığ il merkeziki 30 anaokulunda görev yapan 400 anaokulu öğretmeni olarak görev yapan bu çocuklardan gönüllü olarak çalışmaya katılan 242 öğretmenin dahil edilmesi oluşturulmuştur. Verilerin normal koşullarında oluşan veri analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmanın yapıldığı anaokulu temininin okul müdürlerinin sergilediği kaymacılık yaygınya yönelik algıları (x=2.70) ile “bazen” düzeyinde, motivasyon yoğunluğu ise (x=3.77) “Çoğu zaman” düzeyindedir. Öğretmenlerin “Okul Yönetiminde Kayırmacılık” algılarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı, yaş değişkeni bakış açısı 30 ve üzeri yaşa sahip tedavi 20'li yaşları olan bölümlerine göre, hizmet süresine göre 1-5 yıl hizmet veren okul türüne göre, anaokullarında görev yapan özel anaokulunda görev yapan kurallara göre, aynı yönetim ile çalışma süresi değişkenine göre 6-8 yıl aynı yönetim ile çalışan sistem 1-5 yıl çalışan hızlara göre kayırmacılık algılarının daha yüksek olduğu, motivasyonlarının ( x=3.77) “Çoğu zaman” düzeyinde olduğu, okullarda okul türüne göre resmi anaokullarında görev yapan, özel anaokulunda görev yapan dağılıma göre motivasyonlarının daha yüksek olduğu, belirlenmiş. Araştırmaya katılan anaokulu tedavilerde “Okul Yönetiminde Kayırmacılık” ile “Öğretmen Motivasyon” Algılarının Arasındaki negatif yönlü ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu belirlendi. Yapılan ilişki analizinde Okul Yönetiminde Kayırmacının öğretmen motivasyonu algılarının %24.6'sını açıkladığı,yöneticiler tarafından uygulanan kayırmacılık algısının motivasyonlarını %6.1 oranında negatif güçlerde belirledi.

Anahtar Kelimeler: Anaokulu, okul yöneticileri, kayırmacılık, öğretmen motivasyonu


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Oz, S. & Arabaci, I.B. (2024). Anaokulu Müdürlerinin Kayırmacı Davranışları İle Öğretmenlerin Motivasyonları Arasındaki İlişki . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 6(2), 184-195.

Harvard
Oz, S. and Arabaci, I. (2024). Anaokulu Müdürlerinin Kayırmacı Davranışları İle Öğretmenlerin Motivasyonları Arasındaki İlişki . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 6(2), pp. 184-195.

Chicago 16th edition
Oz, Seyma and Imam Bakir Arabaci (2024). "Anaokulu Müdürlerinin Kayırmacı Davranışları İle Öğretmenlerin Motivasyonları Arasındaki İlişki ". Anadolu Türk Eğitim Dergisi 6 (2):184-195.

Kaynakça
 1. Aksel, N. (2016). Ortaokul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlerin motivasyonu arasındaki ilişki (Samsun İli Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun [Google Scholar]
 2. Akyol, Z. (2018). Ortaokul yöneticilerinin kayırmacılık davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi. [Google Scholar]
 3. Altun T. (2023) İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumlarının Ve Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi (Zonguldak İli Örneği), (Yüksek Lisans Tezi) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, Zonguldak. [Google Scholar]
 4. Argon, T. (2016). Öğretmen görüşlerine göre ilkokullarda yöneticilerin kayırmacılık davranışları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 233–250. [Google Scholar]
 5. Aydın, İ. (2019). Eğitim ve öğretimde etik (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. [Google Scholar]
 6. Aydın, Y. (2015). Örgütsel sessizliğin okul yönetiminde kayırmacılık ve öğretmenlerin öz yeterlik algısı ile ilişkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(2), 165-192. [Google Scholar]
 7. Aydoğan, İ. (2009). Favoritism in the Turkish Educational System: Nepotism, Cronyism And Patronage. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 4(1), 1-17. [Google Scholar]
 8. Büte, M. (2011). Kayırmacılığın çalışanlar üzerine etkileri ile insan kaynakları uygulamaları ilişkisi: Türk kamu bankalarına yönelik bir araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 383- 390. [Google Scholar]
 9. Cesur, A. ve Erol, E. (2020). Okul yönetiminde kayırmacılık ve örgütsel adalet arasındaki ilişki: Afyonkarahisar ili örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(25), 3468-3496. [Google Scholar]
 10. Çekim, Z., ve Aydın, S. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonları ve Kullandıkları Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 451-468. [Google Scholar]
 11. Demirbilek, N. (2018). Okul müdürlerinin kayırmacı davranışlarının öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile müdüre güvene etkisi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 111–142. DOI: 10.29029/busbed.456491 [Google Scholar]
 12. Deniz, Ü. ve Erdener, M. A. (2016). Öğretmenlerin İş Motivasyonlarını Etkileyen Etmenler. Tüfekçi, Ö. K. (Ed.). Sosyal Bilimlerde Stratejik Araştırmalar (29-41). Lambert Academic Publishing [Google Scholar]
 13. Duyğu, N. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin okul liderliğine yönelik algılarının öğretmenlerin motivasyonu ve demografik özellikleri açısından incelenmesi. (Yüksek lisans tezi) . Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Google Scholar]
 14. Ekşi, D. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin yöneticilerinde algıladıkları liderlik stilleri ile kendi motivasyon düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Google Scholar]
 15. Emirbey, A. R. (2017). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki (Denizli ili Çivril ilçe örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak [Google Scholar]
 16. Erdem, M. ve Meriç, E. , (2012). “Okul yönetiminde kayırmacılığa ilişkin ölçek geliştirme çalışması”, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2: 142-154. [Google Scholar]
 17. Erdem, R. (2010). Kayırmacılık/ayrımcılık. R. Erdem (Ed.), Yönetim ve örgüt açısından kayırmacılık içinde s. 10-45, İstanbul: Beta Yayıncılık. [Google Scholar]
 18. Eroğlu, F. (2009). Davranış bilimleri. İstanbul: Beta Yayınları. [Google Scholar]
 19. Fermanoğlu, E. N. (2015). İş hayatında motivasyonun örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkileri: İnşaat sektöründe bir uygulama (Yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 20. Geçer, A. (2015). Liselerde çalışan öğretmenlerin kayırmacılık ve örgütsel destek algısı (Muğla ili örneği) (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. [Google Scholar]
 21. Kaçmaz, S. (2020). Okul yöneticilerinin vizyoner liderlik davranışları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Siirt Üniversitesi, Siirt. [Google Scholar]
 22. Karademir, M. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin okul yönetiminde kayırmacılık algıları ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesi: İstanbul ili Pendik ilçesi örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [Google Scholar]
 23. Karazeybek S. (2023) Öğretmenlerin Öğretmeye Yönelik Hedef Yönelimi Ve Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Zonguldak 2023. [Google Scholar]
 24. Meriç, E. ve Erdem, M. (2013). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul yönetiminde kayırmacılık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(3), 467-498. [Google Scholar]
 25. Okçu, V. ve Uçar, A. (2016). Effect of school principals’ favouritism behaviors and attitudes on teachers organizational comuitment based on the perceptions of primary and secondary school teachers. Journal of Human Sciences, 13(3), 5901-5914. [Google Scholar]
 26. Önen, S. M., ve Kanayran, H. G. (2015). Liderlik ve motivasyon: Kuramsal bir değerlendirme. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 43-63. [Google Scholar]
 27. Polat Ö. (2023). Okul Yöneticilerinin Kayırmacı Tutum Ve Davranışlarının Okul Etkililiği Üzerine Etkisi Yüksek Lisans Tezi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2023. [Google Scholar]
 28. Selvitopu, A., ve Taş, A. (2020). Lise öğretmenlerinin iş doyumu ve mesleki motivasyon düzeylerinin incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (29), 23-42. [Google Scholar]
 29. Tunç, B. (2008). Okul yönetiminde çalışan hizmetleri (Editörler: H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (ss, 225-246). Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 30. Yıldırım, H. (2019). Şanlıurfa’daki ilköğretim okullarının yöneticilerinin liderlik tipleri ile öğretmenlerin motivasyonu arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Harran Üniversitesi, Şanlıurfa [Google Scholar]
 31. Yıldız, V. A. & Taşgın, A. (2020). Öğretmen Motivasyon Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 9(4) , 1741-1754. [Google Scholar]
 32. Yılmaz, H., & Huyugüzel Çavaş, P. (2007). Reliability and Validity Study of the Students’ Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire. İlköğretim Online, 6(3), 430-44. [Google Scholar]