|  ISSN: 2687-5314

Orjinal Araştırma Makalesi | Anadolu Türk Eğitim Dergisi 2024, Cil. 6(2) 214-239

Fen Bilimleri Dersinde Ortak Bilgi İnşa Modeline Yönelik Geliştirilen Tahmin Et-Açıkla-Veri Topla-Açıkla-Çiz (TAVAÇ) Kâğıtlarının 6. Sınıf Öğrencilerde Kullanım Düzeyleri

Ozan Emre Demirel & Lütfullah Türkmen

ss. 214 - 239   |  Makale No: MANU-2406-11-0003.R2

Yayın tarihi: Haziran 30, 2024  |   Okunma Sayısı: 29  |  İndirilme Sayısı: 38


Özet

Bu araştırmada Ortak Bilgi İnşa Modeline (OBİM) göre işlenen 6. sınıf madde ve ısı ünitesinde kullanılan TAVAÇ kâğıdı etkinliklerinin öğrenciler tarafından kullanım düzeyleri araştırılmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmaya konu olan OBİM’in uygulandığı sınıf deney grubunu oluştururken 2018 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının (FBDÖP) öngördüğü şekilde derslerin işlendiği sınıf ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Çalışmada hangi grubun deney grubu, hangi grubun kontrol grubu olacağı ise tesadüfî atama ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Ege bölgesinde MEB’e bağlı bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya deney, kontrol ve pilot grubun her birinden 24 olmak üzere toplam 72 öğrenci katılmıştır. Deney ve pilot grubunda dersler OBİM’e göre işlenirken kontrol grubunda 2018 FBDÖP’ün öngördüğü şekilde işlenmiştir. Uygulamalar toplam 28 ders saati sürmüştür. Bu süre 2018 FBDÖP’de “Madde ve Isı” ünitesine ayrılan süre ile aynıdır. Çalışmada deney grubu öğrencilerinin TAVAÇ kâğıtlarına verdikleri cevaplara ilişkin iki farklı tablo oluşturulmuştur. Birinci tabloda T, A, Ç (Tahmin et, Açıkla, Çiz) bölümündeki öğrenci yanıtlarına ait frekans ve yüzde değerleri, ikinci tabloda ise A, Ç (Açıkla, Çiz) bölümlerindeki öğrenci yanıtlarına ait frekans ve yüzde değerlerine yer verilmiştir. Son olarak bu iki tabloya ilişkin öğrencilerin doğru yanıtlarına ait yüzdelik değerlerindeki değişimlerigösteren çizgi grafiklerine yer verilmiştir. Elde edilen bulgularda öğrencilerin her TAVAÇ etkinliğinde veri toplama bölümü gerçekleştikten sonra verilen yanıtlardaki doğru ifadelerde ve çizimlerde bir artış meydana geldiği görülmüştür. Bu sonuca ulaşılmasının en önemli nedeni TAVAÇ kâğıtlarının öğrencilerin dikkatini çekmesi, eğlenceli olması ve çok rahat veri toplanabilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Ortak bilgi inşa modeli, Argümantasyona dayalı öğrenme, Fen eğitimi, TAVAÇ kâğıtları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Demirel, O.E. & Turkmen, L. (2024). Fen Bilimleri Dersinde Ortak Bilgi İnşa Modeline Yönelik Geliştirilen Tahmin Et-Açıkla-Veri Topla-Açıkla-Çiz (TAVAÇ) Kâğıtlarının 6. Sınıf Öğrencilerde Kullanım Düzeyleri . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 6(2), 214-239.

Harvard
Demirel, O. and Turkmen, L. (2024). Fen Bilimleri Dersinde Ortak Bilgi İnşa Modeline Yönelik Geliştirilen Tahmin Et-Açıkla-Veri Topla-Açıkla-Çiz (TAVAÇ) Kâğıtlarının 6. Sınıf Öğrencilerde Kullanım Düzeyleri . Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 6(2), pp. 214-239.

Chicago 16th edition
Demirel, Ozan Emre and Lutfullah Turkmen (2024). "Fen Bilimleri Dersinde Ortak Bilgi İnşa Modeline Yönelik Geliştirilen Tahmin Et-Açıkla-Veri Topla-Açıkla-Çiz (TAVAÇ) Kâğıtlarının 6. Sınıf Öğrencilerde Kullanım Düzeyleri ". Anadolu Türk Eğitim Dergisi 6 (2):214-239.

Kaynakça
 1. Bakırcı, H. & Çepni, S. (2014). Fen bilimleri dersi öğretim programı temelinde ortak bilgi yapılandırma modelinin irdelenmesi, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2(2), 83-94. [Google Scholar]
 2. Biernacka, B. (2006). Developingscientificliteracy of gradefivestudents: A teacherresearchercollaborativeeffort, UnpublishedPh.D. Dissertation, University of Manitoba, Canada. [Google Scholar]
 3. Bowden, J. A. (1994). Thenature of phenomenoraphicresearch, PhenomenographicResearch: Variations in a method, Eds.: J. A. Bowden& E. Walsh, TheWarburtonSymposium, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, 1-16. [Google Scholar]
 4. Creswell, J. W. (2007). Qualitativeinquiry&researchdesign: Choosingamongfiveapproaches (2. Baskı). SAGE Publications, USA. [Google Scholar]
 5. Çavuş-Güngören, S. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının farklı öğretim yöntemleriyle bilimin doğasının öğrenimi ve öğretimi hakkındaki gelişimleri, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 6. Demirel, O.E. (2014). Probleme dayalı öğrenme ve argümantasyona dayalı öğrenmenin öğrencilerin kimya dersi başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve bilimsel muhakeme yeteneklerine etkilerinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay. [Google Scholar]
 7. Demirel, O. E. (2022). 6. sınıf “madde ve ısı” ünitesine yönelik ortak bilgi inşa modeli uygulamalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Doktora tezi, Uşak Üniversitesi Lisansüstü eğitim enstitüsü, Uşak. [Google Scholar]
 8. Demirel, O. E. (2024a). Understandingthe Nature of Critical ThinkingandAcademicAchievement: An Analysis withintheScope of ScienceEducation, Journal of InterdisciplinaryEducationalResearch, 8(17), 75-86, DOI: 10.57135/jier. 1447227. [Google Scholar]
 9. Demirel, O. E. (2024b). 8th Grade Students' InterestLevels in StemProfessions. 6th International Congress on MultidisciplinarySocialSciences (ICMUSS-2024), Ankara/Turkey, pp.19. [Google Scholar]
 10. Demirel, O. E. & Türkmen, L. (2023). Ortak bilgi inşa modeli uygulamalarının fen ve teknoloji dersinde kullanımına yönelik öğrenci görüşleri. Anadolu Türk Eğitim Dergisi, 5 (1), 29-53 [Google Scholar]
 11. Duschl, R. A.& Osborne, J. (2002). Supportingandpromotingargumentationdiscourse in scienceeducation, Studies in ScienceEducation, 38, 39-72. [Google Scholar]
 12. Ebenezer, J.V., Chacko, S., Kaya, O. N., Koya, S. K. &Ebenezer, D. L. (2010). Theeffects of commonknowledgeconstruction model sequence of lessons on scienceachievementandrelationalconceptualchange, Journal of Research in ScienceTeaching, 47(1), 25–46. [Google Scholar]
 13. Ebenezer, J.V. &Connor, S. (1999). Learning toteachscience: A model forthe 21st century, Prentice-Hall, UpperSaddleRiver, New Jersey. [Google Scholar]
 14. Ebenezer, J.V. & Fraser, D. M. (2001). First yearchemicalengineeringstudents’ conceptions of energy in solutionprocesses: Phenomenographiccategoriesforcommonknowledgeconstruction, ScienceEducation, 85(5), 509–535. [Google Scholar]
 15. Ebenezer, J.V. &Puvirajah, A. (2005). WebCTdialogues on particletheory of matter: Presumptivereasoningschemes, EducationalResearchand Evaluation, 11(6), 561–589. [Google Scholar]
 16. İşman, A. &Eskicumalı, A. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme, Pegem A Yayıncılık, Ankara. [Google Scholar]
 17. Kaya, Z. (2014). Harmanlanmış öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisi ve sınıf içi öğretim becerilerinin geliştirilmesi üzerine etkisi, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. [Google Scholar]
 18. Kaya, O. N. (2016). Yayınlanmamış araştırma sorgulamaya dayalı fen öğretimi dersi notları. [Google Scholar]
 19. Kaya, O. N., Kaya, Z., Zorlu, M., Aydemir, S., Karakaya, D., Kılıç, A. & Emre, İ. (2012). Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının ortak bilgi inşa modeli ve uygulamaları ile ilgili görüşleri, Uygulamalı Eğitim Kongresi:52, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Türkiye. [Google Scholar]
 20. Kuşdemir, M., Ay, Y. & Tüysüz, C. (2013). An analysis of theeffect of problem basedlearning model on the 10th gradestudents’ achievement, attitudeandmotivation in theunit of “mixtures”. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of ScienceandMathematicsEducation,(7) 2, 195-224. [Google Scholar]
 21. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. [Google Scholar]
 22. Pedretti, E. (1999). Decisionmakingand STS education: Exploringscientificknowledgeandsocialresponsibility in schoolsandsciencecentersthrough an issue-basedapproach, School ScienceandMathematics, 99(4), 174-181. [Google Scholar]
 23. Prosser, M. &Trigwell, K. (1997). Relationsbetweenperceptions of theteachingenvironmentandapproachestoteaching, British Journal of EducationalPsychology, 67, 25-35. [Google Scholar]
 24. Sadler, T. D. (2004). Informalreasoningregardingsocio-scientificissues: a criticalreview of research, Journal of Research in ScienceTeaching, 41, 513- 536. [Google Scholar]
 25. Topçu, M. S. (2015). Sosyobilimsel konular ve öğretimi, Pegem A kademi, Ankara. [Google Scholar]
 26. Tuysuz, C., Demirel, O. E., &Yildirim, B. (2013). Investigatingtheeffects of argumentation, problem andlaboratorybasedinstructionapproaches on pre-service teachers’ achievementconcerningtheconcept of “acidandbase”. Procedia-SocialandBehavioralSciences, 93, 1376-1381. [Google Scholar]
 27. Tuysuz, C., Yildirim, B. & Demirel, O., E. (2014). TheEffects of Argumentation, Problem andLaboratoryBased Learning Methods in ChemistryLectures on Pre-Service PrimaryTeachers’ ScientificProcessand Critical ThinkingSkills, PenseeJournal, 76(3), Partno: 2, 401-408. [Google Scholar]
 28. Tüysüz, C. & Demirel, O. E. (2020). Probleme ve argümantasyona dayalı öğrenme yöntemlerinin “karışımlar” konusundaki etkilerinin incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 43-61. [Google Scholar]
 29. Vygotsky, L. (1987). Thecollectedworks of Vygotsky: Problems of general psychology, includingthevolumethinkingandspeech, Eds: R. W. Rieberand A. S. Carton, PlenumPress, New York. [Google Scholar]
 30. Walker, A. K. &Zeidler, L. D. (2007). Promotingdiscourseaboutsocioscientificissuesthroughscaffoldedinquiry, International Journal of ScienceEducation, 29(11), 1387-1410. [Google Scholar]
 31. Yenigün, R. (2024). Teknoloji destekli argümantasyon yönteminin ortaokul öğrencilerinin vücudumuzdaki sistemler ünitesindeki akademik başarılarına, yaratıcılıklarına ve argümantasyon becerilerine etkisi, Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir. [Google Scholar]