|  ISSN: 2687-5314

Yazar Rehberi

Makale Formatı ve İçerikleri

Yazarların yazılarını ATED'e göndermeden önce aşağıdaki kuralları ve düzenlemeleri okumaları ve makalelerini ilgili kurallara göre düzenlemeleri önerilir. Makale şablonunda yer alan yazar isimleri bölümünü lütfen boş bırakınız.  Makale şablonuna ulaşmak için tıklayınız. 

Aşağıda belirtilen kontrol listesine göre makale önerinizi kontrol ettikten ve şablona uygun bir düzenleme yaptığınıza emin olduktan sonra Yazar Makale Yükeleme Sistemine taslağınızı yükletiniz.  

Kontrol Listesi:

  • Lütfen ATED'e gönderdiğiniz yazının başka bir süreli yayına değerlendirilmek veya yayımlanmak üzere gönderilmediğinden emin olunuz.
  • Makale, ATED şablonuna uygun olarak düzenlenmelidir (Yazar ismi makale önerisinde yer almamalıdır). 
  • Yazarlar, önemli intihal yazılımlarından birini kullanarak makalelerinin intihal kontrolünü yapmak ve raporunu ATED sistemine yüklemekle yükümlüdür. İntihal oranı %20'nin üzerinde olan yazılar yazarlarına iade edilecektir.
  • Yazarların telif hakları devir formunu doldurmaları ve imzalamaları gerekmektedir. Ardından tarayın ve ATED sistemine yükleyin. İlgili forma ulaşmak için tıklayınız
  • ATED'ye gönderilecek yazılar 25 sayfayı veya 10.000 kelimeyi geçmemelidir.

Genel Biçimlendirme Kuralları

Makalenin tamamında (Başlıklar ve ilk sayfa dışında) kullanılan yazı tipi Times New Roman, 11 punto olmalıdır. Başlıklar Times New Roman, 12 punto şeklinde düzenlenmelidir.  Sayfa kenar boşlukları alt ve üst için 2 cm, sağ ve sol için 2 cm olarak ayarlanmalıdır. Metin, satır sonlarında kelimelerde tireleme kesilmeden iki yana yaslanmalıdır. Metin tek sütunlu bir belge olarak yazılmalıdır. Paragraflar ve başlıklar 1 cm girintili olmalıdır. Paragraflar içi tek satır aralığı kullanılmalı ve pragraflar sonrasında diğer aparagrafa geçişte boşluk eklenmelidir.

Makale başlıkları 12 punto büyüklüğünde Times New Roman sola dayalı, 1 cm girintili ve koyu olarak yazılmalıdır. Bağlaç sözcükleri ve edatlar hariç, lütfen yalnızca ilk harflerde büyük harf kullanınız. Ana başlıklar; Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç konularını kapsamalıdır. Ana başlıklardan önce ve sonra tek satır aralığı verilmelidir. Alt başlıklar koyu ve italik olarak yazılmalı, bağlaç sözcükleri ve edatlar hariç sadece baş harfleri büyük olmalıdır. Alt başlıklar, herhangi bir hiyerarşik düzen içermeyen standart bir biçimde olmalıdır. Bu nedenle yazılarda başlıklar numaralandırılmamalıdır.

Yazarlar, zorunlu olmadıkça dipnot veya son not kullanmaktan kaçınmalıdır. Bunun yerine APA 7 referans sistemi kullanılmalıdır. Yazarlar dipnot kullanmaları gerektiğini düşünüyorlarsa, Times New Roman 8 punto tercih etmelidirler.

Vurgu tırnak işareti (“ ”) veya italik olarak ifade edilmelidir. Lütfen metinde kalın karakterler kullanmayınız.

Metin içindeki listeler dikey değil yatay olmalıdır. Listede 1, 2, … değil, Romen rakamları [(i), (ii) vb.) kullanılmalıdır.

Doğrudan alıntılar ana metinden 1 cm içeriden yapılmalı ve Times New Roman ile 10 punto ile yazılmalıdır. İtalik yazılmamalıdır.

Hakem değerlendirmesi için kullanılacak ana belge, başlık, öz, anahtar kelimeler, ana metin, referanslar, şekiller ve tablolar ve ek materyalleri içerebilir. Tüm yazarların ve çalıştıkları kurumların adları ana belgede yer almamalıdır.

Öz

Öz, Times New Roman yazı tipinde ve 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ile, her iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Özetler 200 ile 250 kelime arasında olmalıdır. Makaleyi temsil eden üç ila beş kelime, kelime grubu veya ifade anahtar kelime olarak verilmelidir. Anahtar kelimelerin sadece ilk kelimelerinin baş harfleri büyük harflerle yazılmalıdır. Özde alıntı yapılmamalıdır. Öz, araştırma amacını, yöntemlerini, katılımcıları, önemi ve sonuçları içermelidir.

Ana metin

Nitel, nicel ve karma yöntem çalışmaları şu bölümleri içermelidir: Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma Sonuçlar.

Giriş bölümü, çalışmanın kavramsal/kuramsal çerçevesini, ilgili literatürün tartışılmasını ve problem durumunu veya araştırma sorularını içeren araştırma amacını içerebilir. İlgili literatürün tartışılması ilgili literatürü tutarlı bir şekilde analiz etmelidir; literatürdeki boşlukları ve tutarsızlıkları vurgular ve bu sorunları çözmeye yönelik eylemleri tartışır. Giriş bölümü herhangi bir alt başlık içermemelidir.

Yöntem bölümü, araştırma tasarımını veya çalışmanın türünü (kesitsel, boylamsal, anket, deneysel, etnografik vb.), örneklemi ve/veya seçimi içermelidir. Ayrıca çalışma grubu, veri toplama araç ve yöntemleri, veri analizi ile geçerlik, güvenirlik ve etik konuları ele almalıdır.

Bulgular bölümü, araştırmanın sonuçlarını metin, tablo ve şekiller halinde tanıtmalı ve bu sonuçların yorumlanmasını sağlamalıdır. Ana metnin son bölümü, önceki bölümden sonuçlar çıkarmalı, bunları ilgili literatürle karşılaştırmalı ve politika, uygulama ve gelecekteki araştırmaları göz önünde bulundurarak araştırma bulgularının sonuçlarını tartışmalıdır.

Diğer çalışma türleri, bölümlerde küçük farklılıklara izin verebilir, ancak çok fazla ayrıntı ve alt bölüm içermemelidir. 

Tablolar ve Şekiller

Tablo, şekil, resim, grafik ve benzeri hususlar metin içinde verilmeli, ek olarak verilmemelidir. Lütfen tabloları resim olarak değil, düzenlenebilir metin olarak yerleştirin, ancak şekiller resim vb. gibi farklı biçimlerde sunulabilir. Tablo biçimi: öncesi ve sonrası: 0, tek aralık. Tablo ve şekiller sola hizalı olmalı ve metin kaydırma özelliği kapatılmalıdır. Tablo ve şekil numaraları Times New Roman ile 11 punto “Tablo 1” veya “Şekil 1” (bold) olarak yazılmalı, ancak tablo ve şekil başlıklarında kalan metin standart olmalıdır.

Alıntılar ve Referanslar

Hem metin içi alıntılar hem de referanslar, Publication Manual of American Psychological Association (APA) (7. baskı)'da sağlanan APA yönergelerine uygun olmalıdır.


774 defa okundu.